0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru „Hasło”

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru „Hasło”

15 stycz­nia o godz. 19.15 ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert naj­pięk­niej­szych kolęd i pasto­ra­łek w wyko­na­niu Rze­mieśl­ni­cze­go Towa­rzy­stwa Śpie­wac­kie­go „Hasło”. 

Wstęp na wyda­rze­nie wolny.

Chór Hasło zapra­sza wszyst­kich lubią­cych śpie­wać w zespo­le w swo­je sze­re­gi. Moż­li­wość zgło­sze­nia pod­czas prób w ponie­dzia­łek i czwar­tek w godz. 17.00−19.00 na Pla­cu Mariac­kim 27 oraz po nie­dziel­nej Mszy św. o godz. 10.00.

Pro­fil zespo­łu na Face­bo­oku