0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert kolęd polskich i ukraińskich

Koncert kolęd polskich i ukraińskich

W sobo­tę, 22 stycz­nia o godzi­nie 19.30 ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu nasze­go zespo­łu wokal­ne­go Cap­pel­la Maria­lis oraz Chó­ru Lima­No­vum.

Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my pol­skie i ukra­iń­skie kolę­dy, m.in. Radość dziś nasta­ła, Cicha noc czy Szcze­dryk.

Chór Lima­No­vum to mło­dy chór mie­sza­ny, dzia­ła­ją­cy przy Lima­now­skim Domu Kul­tu­ry. Powstał w maju 2021 roku z ini­cja­ty­wy Krzysz­to­fa Mły­nar­czy­ka, któ­ry jest kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym chó­ru. Dyry­gen­tem zespo­łu jest Ivan Vru­ble­vskyi — dyry­gent chó­ral­ny, woka­li­sta i kom­po­zy­tor. Ukoń­czył on z wyróż­nie­niem stu­dia z dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej na Aka­de­mii Muzycz­nej im. A. Nie­żda­no­wej w Ode­ssie na Ukra­inie oraz stu­dia z woka­li­sty­ki na Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Pen­de­rec­kie­go w Krakowie.
Zespół skła­da się z osób, któ­rych poza pasją do śpie­wu, połą­czy­ła rów­nież przy­jaźń oraz nie­sa­mo­wi­te pra­gnie­nie two­rze­nia pięk­na. Obec­nie chór liczy ponad trzy­dzie­ści osób. Zespół wyko­nu­je róż­no­rod­ną muzy­kę chó­ral­ną w cie­ka­wych aran­ża­cjach i opra­co­wa­niach. Ofi­cjal­nie chór Lima­No­vum zain­au­gu­ro­wał swo­ją dzia­łal­ność uro­czy­stym kon­cer­tem w dniu 27 czerw­ca 2021 roku w Lima­now­skim Domu Kul­tu­ry. Do tej pory chór wystą­pił z kon­cer­ta­mi w Pasierb­cu, Kłodz­ku, Wam­bie­rzy­cach, Grab­nie, Msza­nie Dol­nej, Tucho­wie,  a w pla­nach ma wie­le przed­się­wzięć i wyjaz­dów kon­cer­to­wych. Chó­rzy­ści roz­wi­ja­ją swój warsz­tat wokal­ny nie tyl­ko pod okiem swo­je­go dyry­gen­ta, ale tak­że zapro­szo­nych na warsz­ta­ty zna­nych woka­li­stów i peda­go­gów. Mło­dy zespół inten­syw­nie pra­co­wał pod okiem Jac­ka Ozim­kow­skie­go, Ilo­ny Szcze­pań­skiej, Jadwi­gi Postroż­nej czy Mar­ci­na Wasilewskiego–Kruka.