0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Krakowskiej Orkiestry „Ardente”

Koncert Krakowskiej Orkiestry „Ardente”

Zapra­sza­my na kon­cert Kra­kow­skiej Orkie­stry „Arden­te”, któ­ry odbę­dzie się w pią­tek 5 listo­pa­da 2016 r. o godz. 19.30 w bazy­li­ce Mariackiej. 

W pro­gra­mie
2 kon­cer­ty fle­to­we C‑dur i e‑moll (podwój­ny — na dwa fle­ty) Geo­r­ga Phi­lip­pa Telemanna
kon­cert fle­to­wy C‑dur Anto­nio Vivaldiego
45. sym­fo­nia „Poże­gnal­na” Józe­fa Haydna.

wystą­pią m.in.
Bar­tosz Sta­ni­szew­ski — dyrygent
Jean Pier­re-Menu­ge (Fran­cja) — flet barokowy.

Wstęp wol­ny.

koncert-listopadowy-page-001