0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert London Oriana Choir

Koncert London Oriana Choir

W sobot­ni wie­czór 26 maja 2018 r. o godz. 19.30 (po wie­czor­nej Mszy św.) zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert Lon­don Oria­na Cho­ir z Wiel­kiej Brytanii.

Lon­don Oria­na Cho­ir jest jed­ną z czo­ło­wych bry­tyj­skich grup chó­ral­nych. Chór został zało­żo­ny w 1973 roku przez Leona Lovet­ta. Od 2013 roku jego dyry­gen­tem jest Domi­nic Ellis-Peckham. Chór ten wystę­pu­je w takich miej­scach jak O2 Are­na, St Mar­tin-in-the-Fields, St. Pau­l’s Cathe­dral, Bar­bi­can Cen­tre i Roy­al Albert Hall. Wyko­nu­je muzy­kę w wie­lu języ­kach i w róż­nych sty­lach, poczy­na­jąc od wcze­sne­go rene­san­su, zarów­no świec­ką jak i reli­gij­ną, od kla­sy­ki do jaz­zu, włą­cza­jąc w to muzy­kę popu­lar­ną i ludo­wą z całe­go świata.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w koncercie!