0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Młodych Artystów

Koncert Młodych Artystów

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej 7 wrze­śnia (wto­rek) o godz. 19.30 na kon­cert w ramach XXI Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Mło­dych Arty­stów w Krakowie. 

Już po raz dwu­dzie­sty pierw­szy festi­wal orga­ni­zu­je prof. Bogu­mi­ła Gizbert-Stud­nic­ka. W tym roku pod­czas kon­cer­tu w bazy­li­ce Mariac­kiej usły­szy­my Marię Babicz (sopran) oraz Micha­ła Piech­ni­ka (orga­ny). Zapre­zen­tu­ją oni pro­gram zaty­tu­ło­wa­ny Wigi­lia Naro­dze­nia Naj­święt­szej Marii Panny:
J.S. Bach, Toc­ca­ta i fuga doryc­ka BWV 538
J.S. Bach, Quia respe­xit z Magni­fi­cat
J.S. Bach, Schmuc­ke dich, o lie­be Seele BWV 654
G. Puc­ci­ni, Salve Regina
W. Żeleń­ski, Świę­ty Boże ze zbio­ru 25 pre­lu­diów orga­no­wych op. 38

W.A. Mozart, Et incar­na­tus est Wiel­kiej mszy c‑moll KV 427
G. Ros­si­ni,  O salu­ta­ris hostia Peti­te messe solennelle
W.A Mozart, Lau­da­mus te z Wiel­kiej mszy c‑moll KV 427

Maria Babicz edu­ka­cję muzycz­ną roz­po­czę­ła w wie­ku 6‑ciu lat od gry na for­te­pia­nie. W 2016 roku ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Wydział Wokal­ny ZPSMuz im. M. Kar­ło­wi­cza w Kra­ko­wie w kla­sie mgr Lucy­ny Orszu­lak. W roku 2021 ukoń­czy­ła stu­dia magi­ster­skie na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie w kla­sie śpie­wu dr Ewy Wolak-Czar­niak. Doświad­cze­nie wyko­naw­cze zdo­by­wa­ła śpie­wa­jąc róż­ne par­tie solo­we (m.in. w ramach Kra­ków Bach Festi­wal, Dni Bachow­skich) i zespo­ło­we, uczest­ni­cząc przy tym w wie­lu pro­jek­tach nagra­nio­wych (w Chó­rze Pol­skie­go Radia w Kra­ko­wie, Cap­pel­li Maria­lis, Cra­cow Baro­que Con­sort, Sanc­ta Tri­ni­tas oraz Chó­rze Mie­sza­nym „Edu­ca­tus” UP w Kra­ko­wie). Pro­wa­dzi tak­że dzia­łal­ność pedagogiczną.

Michał Piech­nik jest absol­wen­tem Aka­de­mii Muzycz­nej im. Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go w Kra­ko­wie, na kie­run­ku Muzy­ka Kościel­na w kla­sie orga­nów dra Danie­la Praj­zne­ra. Naukę gry na tym instru­men­cie pobie­rał tak­że w Archi­die­ce­zjal­nej Szko­le Muzycz­nej II-go stop­nia, w Kra­ko­wie, któ­rą w 2016 roku ukoń­czył z wyróż­nie­niem. Od sierp­nia 2021 r. peł­ni funk­cję orga­ni­sty w bazy­li­ce św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w Kra­ko­wie. Lau­re­at III miej­sca w Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Mło­dych Orga­ni­stów im. Ślą­skich Muzy­ków Kościel­nych w zakre­sie impro­wi­za­cji orga­no­wej. Współ­pra­co­wał z Fil­har­mo­nią oraz Ope­rą Kra­kow­ską. Brał udział w kon­kur­sach, prze­słu­cha­niach orga­no­wych oraz kur­sach mistrzowskich.

Wstęp wol­ny na kon­cert. Ser­decz­nie zapraszamy!