0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert norweskiego chóru

Koncert norweskiego chóru

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert nor­we­skie­go chó­ru Jeløy Church Youth Cho­ir, w śro­dę 26 czerw­ca o godz. 19:30.

Pod­czas kon­cer­tu będzie moż­na usły­szeć utwo­ry sakral­ne w języ­ku łaciń­skim i angielskim.

Chór Jeløy Church Youth Cho­ir, jest czę­ścią dzia­łal­no­ści muzycz­nej kościo­ła w Jeløy. Osią­gnął pozy­cję jed­ne­go z naj­lep­szych chó­rów dla dziew­cząt i mło­dych kobiet w Nor­we­gii. Podró­żo­wał i kon­cer­to­wał w róż­nych kra­jach, takich jak Szwe­cja, Dania, Anglia, Niem­cy, Pol­ska, Wło­chy, Cze­chy, Węgry, Austria, USA, Irlan­dia, Irlan­dia Pół­noc­na, Szko­cja, Walia, Hisz­pa­nia, Niemcy.

Dyry­gen­tem i lide­rem chó­ru od 38 lat jest Trond Egil Oftung. Uro­dzo­ny w 1957 r., uzy­skał dyplom orga­ni­sty i dyry­gen­ta w Nor­we­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej w Oslo. Jest tak­że dyry­gen­tem mie­sza­ne­go chó­ru ora­to­ryj­ne­go. Ze swo­imi chó­ra­mi wyko­nał sze­ro­ki reper­tu­ar, obej­mu­ją­cy pie­śni dla dzie­ci, m.in. Mesja­sza Hän­dla, Requ­iem Mozar­ta, Brahm­sa, Ver­die­go, Fau­ré i Rut­te­ra, św. Paw­ła i Elia­sza Men­dels­soh­na, Sta­bat Mater Ros­si­nie­go wraz z pro­fe­sjo­nal­ny­mi orkie­stra­mi i soli­sta­mi. Czę­sto wystę­pu­je jako akom­pa­nia­tor na orga­nach i for­te­pia­nie wraz z inny­mi chó­ra­mi i śpie­wa­ka­mi solowymi.