0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert organowy Johannesa Skooga

Koncert organowy Johannesa Skooga

W sobo­tę, 3 czerw­ca o godz. 20.00 odbę­dzie się w naszej bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu Johan­ne­sa Sko­oga w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Ser­decz­nie zapraszamy!

Pro­gram: 

Clau­de Debus­sy (1862−1918)
La cathédra­le engloutie
Trans­crip­tion by Jean-Bap­ti­ste Robin

Harald Fry­klöf (1882−1919)
Sym­fo­ni­skt styc­ke — Sym­pho­nic piece

Oskar Lind­berg (1887−1955)
Gam­mal fäbodp­salm — Old cat­tle pastu­re hymn from Dalarna

Carl Unan­der-Scha­rin (1964)
Inven­tio Processionis

Louis Vier­ne (1870−1937)
Cla­ir de lune — Moonlight
Excerpt from: Pièces de Fan­ta­isie, Suite Nr. 2. Op. 53

Mau­ri­ce Duru­flé (1902−1986)
Prélu­de et Fugue sur le nom d’Alain

Johan­nes Sko­og (ur. 1992) — zaczął grać na for­te­pia­nie w wie­ku 5 lat, a na orga­nach w wie­ku 8 lat. Pocho­dzi ze Sztok­hol­mu, jest absol­wen­tem Roy­al Col­le­ge of Music w Sztok­hol­mie (Kun­gli­ga Musi­khög­sko­lan), gdzie stu­dio­wał grę orga­no­wą u Mathia­sa Kjel­l­gre­na. Johan­nes kon­ty­nu­ował stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie im Kon­ser­wa­to­rium Pary­skim (Con­se­rva­to­ire Natio­nal Supérieur de Musi­que de Paris) w kla­sie orga­nów Oli­vie­ra Latry (Notre Dame de Paris) i Miche­la Bouvar­da. Stu­dio­wał rów­nież grę orga­no­wą u Louisa Robi­liard i impro­wi­za­cję orga­no­wę u Lasz­lo Fas­san­ga i Thier­re­go Esca­icha. Latem 2017 roku został jedy­nym stu­den­tem w histo­rii, któ­ry otrzy­mał naj­wyż­szą oce­nę z dyplo­mu gry orga­no­wej (wzmian­ka o très bien à l’unanimité avec féli­ci­ta­tions du jury) na stu­diach magi­ster­skich w Kon­ser­wa­to­rium Pary­skim. Wystę­po­wał z reci­ta­la­mi solo­wy­mi w kate­drze Notre Dame w Pary­żu, Phil­har­mo­nie de Paris, sali kon­cer­to­wej Bozar w Bruk­se­li oraz wie­lu innych salach kon­cer­to­wych i kate­drach w Europie.