0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Koncert Williama Paerta i Vocalconsort Leibzig

Koncert Williama Paerta i Vocalconsort Leibzig

W sobo­tę, 27 maja o godz. 20.00 odbę­dzie się w bazy­li­ce kolej­ny kon­cert w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wystą­pią: Wil­liam Paert – orga­ny, Vocal­con­sort  z kościo­ła św. Toma­sza w Lip­sku pod dyrek­cją Fran­ci­ski Kuba, Ale­ke Alper­mann – wio­lon­cze­la, Tobias Lam­pel­zam­mer – skrzyp­ce. W pro­gra­mie Jan Seba­stian Bach. Ser­decz­nie zapraszamy!

Fran­zi­ska Kuba — dyrygent
Wil­liam Peart — organy
Ale­ke Alper­mann — wiolonczela
Tobias Lam­pel­zam­mer — skrzypce

Pro­gram koncertu:
Johann Seba­stian Bach (1685–1750) — Motety:
Sin­get dem Herrn ein neu­es Lied (BWV 225)
Der Geist hilft unser Schwa­ch­he­it auf (BWV 226)
Komm, Jesu, komm (BWV 229)
Pre­lu­de and Fugue in A minor (BWV 543)
Fürch­te dich nicht, ich bin bei dir (BWV 228)
Jesu, meine Freu­de (BWV 227)
Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230)

Vocal­con­sort Leip­zig - zało­żo­ny w 1999 roku, jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych chó­rów w Sak­so­nii i sta­łym ele­men­tem kra­jo­bra­zu kul­tu­ral­ne­go Lip­ska. Moż­na go regu­lar­nie usły­szeć w koście­le św. Toma­sza, na kon­cer­tach w ramach Festi­wa­lu Bachow­skie­go, na „Leip­zi­ger Aben­dlob”  w koście­le Prop­stei oraz na serii kon­cer­tów „Kon­zer­te am Kanal” w lip­skim koście­le Phi­lip­pus z pro­gra­ma­mi zna­nych i nie­zna­nych (lip­skich) kom­po­zy­to­rów. Zespół od momen­tu zało­że­nia był kie­ro­wa­ny przez Gre­go­ra Mey­era, a w 2018 roku jego dyry­gen­tem zosta­ła Fran­zi­ska Kuba.
Oko­ło 35 śpie­wa­ków pół­pro­fe­sjo­nal­ne­go zespo­łu zachwy­ca publicz­ność i kry­ty­ków swo­ją mło­dzień­czą świe­żo­ścią, wyraź­ną rado­ścią two­rze­nia muzy­ki i jed­no­rod­no­ścią dźwię­ku. Tego­rocz­na wymia­na chó­ral­na z Cap­pel­lą Maria­lis w Kra­ko­wie to pierw­szy występ Vocal­con­sort Leip­zig w Polsce.

Fran­zi­ska Kuba - jest pro­fe­so­rem dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym w Det­mold. Od 2018 roku dyry­gu­je chó­rem Vocal­con­sort Leip­zig. Gościn­nie dyry­go­wa­ła m.in. w Kon­zer­thaus Ber­lin, Teatrze w Heidel­ber­gu. W 2022 r. obję­ła kie­row­nic­two „Lan­de­sju­gend­chor Thürin­gen” (chór mło­dzie­żo­wy kra­ju związ­ko­we­go Turyn­gia). W latach 2017–2021 była sty­pen­dyst­ką „Forum Diri­gie­ren”, któ­re ukoń­czy­ła zdo­by­wa­jąc nagro­dę publicz­no­ści w „Deut­scher Chor­di­ri­gen­tin­nen­pre­is” (Nie­miec­kie Nagro­dy Dyry­gen­tu­ry Chó­ral­nej) wraz z chó­rem RIAS-Kammerchor.

Wil­liam Peart — jest orga­ni­stą i kla­wi­szow­cem, wyko­naw­cą kon­cer­tów i akom­pa­nia­to­rem, a tak­że wie­lo­krot­nym lau­re­atem nagro­dy w Roy­al Bir­ming­ham Con­se­rva­to­ire (Wiel­ka Bry­ta­nia). Sty­pen­dium Fun­da­cji DAAD umoż­li­wi­ło mu stu­dia pody­plo­mo­we na Uni­ver­si­tät der Kün­ste w Ber­li­nie, gdzie uzy­skał tytuł magi­stra w dzie­dzi­nie gry na organach.

Ale­ke Alper­mann — stu­dio­wa­ła w Hoch­schu­le für Musik Hanns Eisler Ber­lin, a następ­nie zaj­mo­wa­ła sta­no­wi­sko asy­sten­ta wio­lon­cze­li solo­wej w Mag­de­burg The­ater. Obec­nie wystę­pu­je w róż­nych zespo­łach muzy­ki kame­ral­nej i jest sta­łym człon­kiem Deut­sche Sym­pho­nie-Orche­ster Ber­lin. Wystę­pu­je z zespo­ła­mi taki­mi jak Aka­de­mie für Alte Musik Ber­lin, Gaechin­ger Can­to­rey i Ber­li­ner Barock Solisten.

Tobias Lam­pel­zam­mer — stu­dio­wał w Mona­chium, Stut­t­gar­cie i Ber­li­nie. Był nauczy­cie­lem aka­de­mic­kim Orkie­stry Fil­har­mo­nii Ber­liń­skiej. W latach 1998–2007 był człon­kiem sek­cji kon­tra­ba­sów Orkie­stry Gewan­dhaus w Lip­sku. Od 2003 roku jest głów­nym kon­tra­ba­si­stą Kam­me­ra­ka­de­mie Pots­dam. Regu­lar­nie wystę­pu­je z Aka­de­mie für Alte Musik Ber­lin, Saxon Baro­que Orche­stra i Bozen String Aca­de­my. Jest kura­to­rem serii kon­cer­tów KAP­mo­dern w Kam­me­ra­ka­de­mie Potsdam.