0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Korona Królewska powróciła na swoje miejsce

Korona Królewska powróciła na swoje miejsce

Zakoń­czy­ły się pra­ce kon­ser­wa­tor­skie nad Koro­ną Kró­lew­ską z igli­cy kościo­ła Mariac­kie­go. Koro­na powró­ci­ła na swo­je miej­sce. Wraz z nią odre­stau­ro­wa­na zosta­ła kula zw. banią, do któ­rej wło­żo­no kolej­ną kap­su­łę czasu. 

Kon­ser­wa­cja Koro­ny Królewskiej

Pierw­szy etap kon­ser­wa­tor­ski pro­jek­tu „Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną” roz­po­czął się 6 lip­ca od ścią­gnię­cia zło­co­nej koro­ny meto­dą alpi­ni­stycz­ną. Oczysz­czo­no ją z bru­du i nalo­tów oraz wer­nik­sów i lakie­rów. Usu­nię­to tak­że widocz­ne ogni­ska koro­zji. Dodat­ko­wo, dzię­ki „kie­szon­ko­we­mu” rusz­to­wa­niu doko­na­no nie­zbęd­nych napraw i wzmoc­nień blach mie­dzia­nych, a tak­że prac dekar­skich. Do zabez­pie­cza­nia war­stwy pozłot­ni­czej uży­to naj­now­szej tech­no­lo­gii zaczerp­nię­tej m.in. z prze­my­słu szkutniczego.

Koro­na powró­ci­ła na swo­je miej­sce zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi pla­na­mi — przed obcho­da­mi 45-lecia wpi­sa­nia Sta­re­go Mia­sta wraz z bazy­li­ką Mariac­ką na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Kolej­nym eta­pem prac będą dal­sze dzia­ła­nia kon­ser­wa­tor­skie nad ele­men­ta­mi zło­co­ny­mi wież. „W tym roku pla­no­wa­ne są tak­że dal­sze pra­ce przy igli­cy oraz mon­taż drew­nia­nych pode­stów. W następ­nej kolej­no­ści roz­pocz­ną się dzia­ła­nia przy masy­wie wie­żo­wym” — stwier­dza Kata­rzy­na Paku­ła-Major — kon­ser­wa­tor zbio­rów arty­stycz­nych bazy­li­ki Mariackiej.

Jak zazna­cza Michał Mróz — admi­ni­stra­tor para­fii Mariac­kiej „Z per­spek­ty­wy para­fii naj­trud­niej­sza była logi­sty­ka cało­ści zada­nia. Zwią­za­na ona była m.in. pra­ca­mi na zewnątrz bazy­li­ki w szczy­cie sezo­nu tury­stycz­ne­go, demon­ta­żem koro­ny meto­dą alpi­ni­stycz­ną, mon­ta­żem pode­stów robo­czych oraz mon­ta­żem koro­ny po kon­ser­wa­cji z zapew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa oso­bom prze­by­wa­ją­cym w pobli­żu kościoła”.

Koro­na pier­wot­nie wyko­na­na zosta­ła z drew­na w pra­cow­ni sto­la­rza Endris­sa, obi­ta bla­chą i poma­lo­wa­na zło­tą far­bą. Następ­ną, zacho­wa­ną do dziś koro­nę wyko­na­no w roku 1666, a więc w dzie­sią­tą rocz­ni­cę lwow­skich ślu­bów kró­la Jana Kazi­mie­rza (1656) i ofi­cjal­ne­go już ogło­sze­nia Maryi Patron­ką i Kró­lo­wą Pol­ski. Mie­dzia­na koro­na z 1666 roku jest naj­praw­do­po­dob­niej kopią koro­ny z roku 1628. Pra­ca­mi zaję­li się głów­nie kup­cy kra­kow­scy: Piotr Anto­ni Pesta­lo­ci i Jan Olszo­wiec. Ślu­by lwow­skie kró­la Jana Kazi­mie­rza, roz­po­wszech­ni­ły tytu­ło­wa­nie Maryi Kró­lo­wą Pol­ski. Kult ten zna­ny był jed­nak wcze­śniej, od obja­wień o. Man­ci­nel­le­go.  Jak stwier­dza ks. inf. Dariusz Raś „Z Kra­ko­wa po obja­wie­niu o. Man­ci­nel­le­go wyszedł impuls do tytu­ło­wa­nia Mat­ki Bożej Kró­lo­wą Pol­ski, a koro­na kró­lew­ska to znak wię­zi z patro­na­tem Pan­ny Maryi dla Pola­ków. Sku­tecz­ność patro­na­tu cią­gle dowo­dzą wota skła­da­ne u nas i w tak wie­lu sank­tu­ariach w Pol­sce. A tutaj w Kra­ko­wie, słyn­ny ołtarz mariac­ki i koro­na kró­lew­ska na hej­na­li­cy mariac­kiej, cią­gle przy­po­mi­na­ją sło­wa: „Mat­ka Boża wiel­kie rze­czy dla Pola­ków zamierza”.

Kap­su­ły czasu 

Jako pamiąt­ka dla przy­szłych poko­leń oraz świa­dec­two cza­su do kap­suł z lat: 1843, 1913, 1979 oraz 1999, znaj­du­ją­cych się w bani dołą­czo­na zosta­ła kap­su­ła z 2023 roku. „Poprzez doło­że­nie kap­su­ły z naszych cza­sów chcie­li­śmy kon­ty­nu­ować tra­dy­cję roz­po­czę­tą przez naszych poprzed­ni­ków 180 lat temu” — zazna­cza Mar­ta Woź­niak — spe­cja­li­sta ds. komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej para­fii Mariac­kiej. W kap­su­le umiesz­czo­ne zosta­ły: doku­ment upa­mięt­nia­ją­cy kon­ser­wa­cję Koro­ny Kró­lew­skiej oraz wie­ży hej­na­ło­wej; wykaz duchow­nych, sióstr zakon­nych i pra­cow­ni­ków para­fii Mariac­kiej; doku­ment upa­mięt­nia­ją­cy dar­czyń­ców kon­ser­wa­cji; srebr­na mone­ta oko­licz­no­ścio­wa na 700-lecie kon­se­kra­cji kościo­ła; medal pamiąt­ko­wy z wizy­ty Jana Paw­ła II w bazy­li­ce Mariac­kiej w 1999 roku; mone­ta oko­licz­no­ścio­wa na 100. rocz­ni­cę uro­dzin Jana Paw­ła II; znacz­ki pocz­to­we wyda­ne z oka­zji Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie w 2016 roku;  foto­gra­fie z kon­ser­wa­cji prze­pro­wa­dzo­nych w bazy­li­ce w ostat­nich latach; mone­ty i bank­no­ty z 2023 roku; medal oko­licz­no­ścio­wy na 800-lecie para­fii oraz dar wdzięcz­no­ści ofia­ro­wa­ny przez kościel­ne­go kościo­ła do kapli­cy Mat­ki Boskiej Częstochowskiej.

 

fot. ks. Seweryn Puchała, Wojciech Mróz, archiwum bazyliki Mariackiej