0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Krąg Biblijny

Jesteśmy wspólnotą ludzi, która dwa razy w miesiącu — w II i IV środę o godz. 19.15, spotyka się, aby rozważać i dzielić się Słowem Bożym.

Czas, któ­ry poświę­ca­my na wspól­ne czy­ta­nie i medy­to­wa­nie Ewan­ge­lii poma­ga nam w prze­ży­wa­niu nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, oraz sta­je się świa­tłem na codzien­ne, chrze­ści­jań­skie życie.

W świe­tle Biblii pró­bu­je­my odnaj­dy­wać  wolę Boga w swej codzien­no­ści. Dzie­ląc się wza­jem­nie swo­ją wia­rą, doświad­cza­my umoc­nie­nia na każ­dy kolej­ny dzień.

Naszym opie­ku­nem ducho­wym jest ks. Dariusz Głuszko.