0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na 2. ŚDU

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na 2. ŚDU

Umi­ło­wa­ni Archidiecezjanie,

Tej jesie­ni obcho­dzi­my jubi­le­usze wyda­rzeń, któ­re na trwa­łe odmie­ni­ły histo­rię naszej zie­mi. Naj­pierw wybór kra­kow­skie­go metro­po­li­ty, kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na papie­ża, po prze­szło 30 latach komu­ni­stycz­ne­go znie­wo­le­nia umy­słów oraz 100-lecie odzy­ska­nia przez Pol­skę, po czte­rech poko­le­niach nie­by­tu na mapach świa­ta, nie­pod­le­gło­ści. W roku obcho­du wiel­kich rocz­nic, któ­rych nie spo­sób wyma­zać z pol­skiej pamię­ci, tak jak nie da się z pol­skie­go ser­ca usu­nąć Jezu­so­wej lek­cji przy­ka­za­nia miło­ści, mamy oka­zję, by lepiej się przyj­rzeć i poko­chać naszą wspól­no­tę, tak cięż­ko doświad­czo­ną w minio­nym stu­le­ciu i dostrzec jej cier­pią­cych człon­ków. Podob­nie jak rok temu, mamy bowiem spo­sob­ność, by sze­rzej otwo­rzyć nasze oczy i ser­ca na potrze­by ubo­gich, samot­nych, cho­rych, bez­dom­nych i nie­szczę­śli­wych pod­czas Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich, któ­ry przy­pa­da na nie­dzie­lę 18 listo­pa­da br.

Myślą tego­rocz­ne­go Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich są sło­wa Psal­mu 34: „Oto bie­dak zawo­łał, a Pan go wysłu­chał”. W oso­bi­stym orę­dziu Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek napi­sał: „Świa­to­wy Dzień Ubo­gich zamie­rza być maleń­ką odpo­wie­dzią całe­go Kościo­ła, roz­sia­ne­go po całym świe­cie, skie­ro­wa­ną do wszyst­kich ubo­gich, aby nie myśle­li, że ich krzyk upadł w próż­nię. Praw­do­po­dob­nie będzie kro­plą wody na pusty­ni ubó­stwa, mimo to jed­nak może stać się ozna­ką dzie­le­nia z potrze­bu­ją­cy­mi, aktyw­ne­go odczu­wa­nia obec­no­ści bra­ta i sio­stry. Bied­ni nie potrze­bu­ją aktu dele­ga­cji, ale oso­bi­ste­go zaan­ga­żo­wa­nia tych, któ­rzy słu­cha­ją ich woła­nia”. I dalej jesz­cze papież dodał: „Mamy skłon­ność do two­rze­nia dystan­su mię­dzy nami a nimi i nie zda­je­my sobie spra­wy, że w ten spo­sób odda­la­my się od Pana Jezu­sa, któ­ry ich nie odrzu­ca, ale wzy­wa do sie­bie i pocie­sza” (Fran­ci­szek, Orę­dzie na II Świa­to­wy Dzień Ubo­gich).

Rzecz zna­mien­na, odwra­ca­jąc wzrok od ubo­gich i potrze­bu­ją­cych zapo­mi­na­li­by­śmy o pod­sta­wo­wej praw­dzie, że każ­dy z nas jest ubo­gim, bo każ­dy jest grzesz­ni­kiem i dłuż­ni­kiem Boże­go miło­sier­dzia. Od moje­go ubo­gie­go bra­ta czy ubo­giej sio­stry mogę być lepiej ubra­ny, zdrow­szy, lepiej odży­wio­ny, bar­dziej wykształ­co­ny, ale czy ten fakt daje mi pra­wo do two­rze­nia nie­na­tu­ral­ne­go dystan­su? Czy nie jeste­śmy dzieć­mi tego same­go kocha­ją­ce­go i miło­sier­ne­go Boga? Prze­cież ludz­kość znaj­du­je się w takim momen­cie dzie­jów, że odczu­wa­my już wprost przy­na­gle­nie do prze­ka­zy­wa­nia praw­dy o miło­sier­dziu Bożym sło­wem i czy­nem, a nie do mno­że­nia kolej­nych form podzia­łu, wal­ki, two­rze­nia enklaw bogac­twa i ego­istycz­ne­go sno­bi­zmu. Już w 1980 roku Świę­ty Jan Paweł II wska­zał: „Jezus Chry­stus uka­zał, że czło­wiek nie tyl­ko doświad­cza i „dostę­pu­je” miło­sier­dzia Boga same­go, ale tak­że jest powo­ła­ny do tego, aże­by sam „czy­nił” miło­sier­dzie dru­gim: „Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” (Mt 5, 7). Kościół znaj­du­je w tych sło­wach wezwa­nie do czy­nu… (Dives in mise­ri­cor­dia, 30 listo­pa­da 1980 r.).

Jak mamy zatem sku­tecz­nie prze­mie­nić się wewnętrz­nie i zmie­niać nasze oto­cze­nie? Potrze­ba na począt­ku pro­sić Pana dzie­jów, żeby dotknął nasze umy­sły i uwol­nił nas od chę­ci pano­wa­nia i posia­da­nia. Żaden dar, talent nie został mi dany po to, abym się wywyż­szał i oddzie­lał od moich bra­ci i sióstr, ale żebym jesz­cze lepiej mógł im poma­gać. Jest to zatem czas do modli­twy z proś­bą o wyobraź­nię miłosierdzia.

Dopie­ro po tym uwraż­li­wie­niu serc jeste­śmy przez Pana zapra­sza­ni do włą­cze­nia się w dzie­ło przy­go­to­wy­wa­nia Dnia Ubo­gich. A będzie on już za dwa tygo­dnie w naszych para­fiach wyda­rze­niem mają­cym na celu nie tyl­ko doraź­ną pomoc ubo­gim, któ­ra jest prze­cież prak­ty­ko­wa­na przez Kościół i Was w cią­gu całe­go roku, lecz rów­nież zmniej­sze­nie dystan­su wobec naszych potrze­bu­ją­cych bra­ci. Sta­nie się to poprzez roz­mo­wę, zapro­sze­nie na posi­łek czy ofia­rę na przy­szłe dzia­ła­nie wspól­no­ty w tym względzie.

W tym roku zwra­cam Waszą szcze­gól­ną uwa­gę na tych mło­dych, któ­rzy dozna­ją fru­stra­cji z powo­du róż­no­rod­nych nie­do­stat­ków mate­rial­nych i ducho­wych. Odpo­wie­dzią na doj­mu­ją­ce poczu­cie lęku przed zagu­bie­niem i samot­no­ścią w świe­cie, któ­re sta­je się współ­cze­snym ubó­stwem mło­dych, nie mogą być wyłącz­nie mało rze­czy­wi­ste kre­acje medial­ne, pogłę­bia­ją­ce raczej stan izo­la­cji. Potrze­ba więc rów­nież dla mło­dych otwie­ra­nia śro­do­wi­ska miło­sier­dzia wpi­sa­ne­go w zbaw­czy plan Pana dzie­jów. Pro­po­zy­cją dla nich jest akty­wi­za­cja i obec­ność w dzie­łach miło­sier­dzia para­fii — pod­ję­cie wolon­ta­ria­tu wśród ubo­gich, któ­ry dał­by moż­li­wość otwar­to­ści i poczu­cie sen­sow­nie spę­dzo­ne­go czasu.

War­to przy­po­mnieć, że w trud­nych latach po I Woj­nie Świa­to­wej pano­wa­ła w naszej Ojczyź­nie wiel­ka bie­da, wzmac­nia­na galo­pu­ją­cą infla­cją i świa­to­wym kry­zy­sem na prze­ło­mie trze­ciej i czwar­tej deka­dy XX wie­ku. Wła­śnie wte­dy orga­ni­za­cje i towa­rzy­stwa kościel­ne opie­ko­wa­ły się set­ka­mi tysię­cy osób, w tym naj­młod­szych. Powsta­ły w 1907 r. Zwią­zek Pol­sko-Kato­lic­ki Towa­rzystw Dobro­czyn­nych Cari­tas stał się zaczy­nem ini­cja­ty­wy zrze­sza­ją­cej lokal­ne orga­ni­za­cje cha­ry­ta­tyw­ne z cza­sem prze­kształ­co­ne w jed­ną, pod wspól­ną nazwą Cari­tas. Ta doświad­czo­na orga­ni­za­cja i dzie­siąt­ki innych jej podob­nych są otwar­te na mło­dych wolon­ta­riu­szy przez cały rok.

Dla­te­go naśla­du­jąc wiel­kie intu­icje cza­sów zdo­by­wa­nia suwe­ren­no­ści przez Pol­skę zapra­szam nie tyl­ko mło­dych, ale wszyst­kich do włą­cze­nia się aktyw­nie w dzie­ło miło­sier­dzia w para­fiach. Pro­szę jed­no­cze­śnie, aby w nad­cho­dzą­cym dniu miło­sier­dzia para­fie przy­po­mnia­ły o swo­jej aktyw­no­ści na rzecz potrze­bu­ją­cych i zachę­ci­ły wła­snych lide­rów wspól­not, któ­re tru­dzą się dzia­ła­niem cha­ry­ta­tyw­nym, do zło­że­nia świa­dec­twa. Zapra­szam  rów­nież do Kra­ko­wa do uczest­nic­twa w cen­tral­nych obcho­dach II ŚDU. Od śro­dy 14 listo­pa­da na Małym Ryn­ku będzie otwar­ty Namiot Spo­tkań, w któ­rym zarów­no ubo­dzy jak wolon­ta­riu­sze mogą doświad­czyć spo­tka­nia przy wspól­nym posił­ku, roz­mo­wy i modli­twy oraz wziąć udział w kon­cer­tach, poka­zach, warsz­ta­tach, szko­le­niach, meta­mor­fo­zach i pora­dach. Wcze­śniej od 11 listo­pa­da w koście­le św. Bar­ba­ry, w ramach Modli­tew­ne­go Jery­cha — sied­mio­dnio­wej modli­twy przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem — będzie­my pro­sić Boga o miłość, któ­ra nie pozo­sta­je głu­cha na woła­nie ubo­gie­go, lecz kocha czy­nem i praw­dą. Nato­miast od 15 listo­pa­da w Bazy­li­ce Mariac­kiej będą trwać reko­lek­cje, któ­re zakoń­czą się w nie­dzie­lę 18 listo­pa­da uro­czy­stą Mszą świę­tą o godz. 13.00, na któ­rą bar­dzo ser­decz­nie zapraszam.

Jed­no­cze­śnie kie­ru­ję proś­bę o wspar­cie orga­ni­za­cji ŚDU w naszej Archi­die­ce­zji w sam Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Poło­wa zebra­nych środ­ków pozo­sta­nie do wyko­rzy­sta­nia przez para­fial­ne zespo­ły cha­ry­ta­tyw­ne i ini­cja­ty­wy miło­sier­dzia. Pozo­sta­ła ich część pozwo­li na pomoc potrze­bu­ją­cym bra­ciom w cza­sie wyda­rzeń cen­tral­nych w Kra­ko­wie, a tak­że w ich następstwie.

Życzę Wam, żeby­śmy przez okres przy­go­to­wań oraz w sam Świa­to­wy Dzień Ubo­gich głę­biej zro­zu­mie­li, że to ubo­dzy nas ewan­ge­li­zu­ją, poma­ga­jąc nam odkry­wać każ­de­go dnia pięk­no Jezu­so­wych wskazań.

Na czas przy­go­to­wań i prze­bie­gu Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich wszyst­kim Wam błogosławię.

+ Marek Jędraszewski
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Krakowski