0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Mariacki Festiwal Organowy – koncerty czwartkowe

Mariacki Festiwal Organowy – koncerty czwartkowe

Bazy­li­ka Mariacka

oraz

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej w Krakowie

zapra­sza­ją na:

Mariacki Festiwal Organowy – koncerty czwartkowe

W ocze­ki­wa­niu na Boże Narodzenie
15 grud­nia 2016, godz. 19.30, Plac Mariac­ki 5

Wyko­naw­cy:

Scho­la gre­go­riań­ska Koła Nauko­we­go Mię­dzy­uczel­nia­ne­go Insty­tu­tu Muzy­ki Kościel­nej CONGAUDEANT
(pod kie­row­nic­twem s. Susi Ferfoglia)
Krzysz­tof Paw­lisz – orga­ny głów­ne i w nawie południowej
Krzysz­tof Dobosz — orga­ny w prezbiterium

zaproszenie_tyl_v2