0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Mariackie Koncerty Organowe — wspomnienia

Mariackie Koncerty Organowe — wspomnienia

Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych na orga­nach wiel­kich bazy­li­ki Mariac­kiej zagra­li świa­to­wej sła­wy orga­ni­ści. Jak wspo­mi­na­ją oni swój kon­cert w naszym kościele?

 

KAROL MOSSAKOWSKI
Cie­szę się, że bazy­li­ka Mariac­ka docze­ka­ła się tak wspa­nia­łych orga­nów. Instru­ment ten urze­ka swo­im brzmie­niem zarów­no w poje­dyn­czych gło­sach jak i w tut­ti. Boga­ta dys­po­zy­cja pozwa­la na wyko­na­nie sze­ro­kie­go reper­tu­aru, jest rów­nież źró­dłem inspi­ra­cji do two­rze­nia muzy­ki nowej. Zagra­nie pierw­sze­go reci­ta­lu na tym instru­men­cie było dla mnie wiel­kim prze­ży­ciem i wyróż­nie­niem. Dzię­ku­ję za zapro­sze­nie i dosko­na­łą orga­ni­za­cję moje­go kon­cer­tu. Jestem prze­ko­na­ny, że nowe orga­ny bazy­li­ki Mariac­kiej będą poru­sza­ły ser­ca, inspi­ro­wa­ły i cie­szy­ły wie­le przy­szłych poko­leń orga­ni­stów, wier­nych i melomanów.

SARAH KIM
Wiel­ką przy­jem­no­ścią było dla mnie uczest­ni­cze­nie w inau­gu­ra­cyj­nym festi­wa­lu i gra na wspa­nia­łych orga­nach w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie. Gra w tak pięk­nej prze­strze­ni, na orga­nach, któ­re mogą pochwa­lić się tak sze­ro­ką gamą kolo­rów, była moim marze­niem. Moimi naj­wspa­nial­szy­mi wspo­mnie­nia­mi z tego cza­su są: gra na trąb­ce co godzi­nę z hej­na­li­cy mariac­kiej, słu­cha­nie orga­nów w środ­ku nocy w pustej bazy­li­ce (dzię­ki sys­te­mo­wi odtwa­rza­nia), efekt ste­reo z wysu­bli­mo­wa­ny­mi orga­na­mi chó­ro­wy­mi i słu­cha­nie pięk­nych mszy gra­nych (i zaśpie­wa­nych!) przez Krzysz­to­fa i Micha­ła. Kra­ków zaj­mu­je szcze­gól­ne miej­sce w moim ser­cu i nie mam wąt­pli­wo­ści, że orga­ny wiel­kie bazy­li­ki Mariac­kiej przy­nio­są wie­le rado­ści przy­szłym wykonawcom!

HENRYK JAN BOTOR
Moje wra­że­nie po kon­cer­cie w koście­le Mariac­kim jest bar­dzo, bar­dzo pozy­tyw­ne. Fir­ma Rie­ger speł­ni­ła moje ocze­ki­wa­nia. Instru­ment daje peł­nię satys­fak­cji brzmie­nio­wej. Rewe­la­cyj­na jest sek­cja peda­łu wraz z 32′ gło­sa­mi języ­ko­wy­mi! Sza­fa jest zna­ko­mi­cie zapro­jek­to­wa­na z wyko­rzy­sta­niem sta­re­go pro­spek­tu Zier­nic­kie­go. Este­ty­ka brzmie­nio­wa Rie­ge­ra bar­dzo mi się podo­ba, jest jasna i w przy­pad­ku bazy­li­ki Mariac­kiej into­na­cja jest bar­dziej baro­ko­wa niż roman­tycz­na, co oso­bi­ście mi nie prze­szka­dza. Każ­dy reper­tu­ar z róż­nych epok brzmi tu świet­nie. Dla mnie instru­ment ten nale­ży do jed­nych z naj­lep­szych w kraju!

LORENZO GHIELMI
Stan­dar­do­wo jestem pro­szo­ny o gra­nie muzy­ki, w któ­rej jestem uwa­ża­ny za spe­cja­li­stę: muzy­ka rene­san­so­wa, muzy­ka baro­ko­wa, Jan Seba­stian Bach. Ale kie­dy zosta­łem popro­szo­ny o zagra­nie na nowych orga­nach fir­my Rie­ger w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, posta­no­wi­łem zapro­po­no­wać nie tyl­ko Bacha, ale tak­że muzy­kę Arvo Pär­ta. Tak speł­ni­ło się moje marze­nie: zagrać Salve Regi­na Pär­ta. Bar­dzo lubię tę kom­po­zy­cję, ale wcze­śniej nie mia­łem moż­li­wo­ści jej zagra­nia, ponie­waż potrzeb­ne do tego są duże, nowo­cze­sne orga­ny i bar­dzo dobry chór. Uda­ło się to w Kra­ko­wie, gdzie mia­łem obie te rze­czy do dys­po­zy­cji! Nowe orga­ny robią wra­że­nie i wspa­nia­le wpa­so­wu­ją się we wspa­nia­łą aku­sty­kę kościo­ła. Chór (Cap­pel­la Maria­lis) jest zespo­łem na wyso­kim pozio­mie zawo­do­wym, pro­wa­dzo­nym przez bar­dzo dobre­go muzy­ka z talen­tem i wraż­li­wo­ścią, dzię­ki cze­mu bar­dzo łatwo było wspól­nie two­rzyć muzy­kę. Jesz­cze raz dzię­ku­ję za zaproszenie!

JONATHAN SCOTT
Wśród naj­bar­dziej pamięt­nych prze­żyć w moim życiu jest nie­wąt­pli­wie występ w bazy­li­ce Mariac­kiej. Nowe orga­ny fir­my Rie­ger to jeden z naj­lep­szych i naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cych instru­men­tów, na jakich gra­łem. Mogą być one uży­wa­ne przy nie­mal każ­dej oka­zji i każ­dym reper­tu­arze. Jed­nak peł­ne zba­da­nie ich moż­li­wo­ści zaję­ło­by wie­le lat. Miło było spo­tkać w koście­le Mariac­kim tak odda­nych, pro­fe­sjo­nal­nych, i co naj­waż­niej­sze, przy­ja­znych ludzi. Mam nadzie­ję, że kie­dyś będę mógł tutaj wrócić.

ZYGMUNT KOKOSZKA
Naresz­cie bazy­li­ka Mariac­ka docze­ka­ła się orga­nów na mia­rę ran­gi tego zacne­go miej­sca, jed­nej z naj­waż­niej­szych świą­tyń całej Pol­ski. Oso­bi­ście cie­szę się podwój­nie, gdyż jest to zwień­cze­nie mojej ponad 13-let­niej pra­cy w bazy­li­ce. Instru­ment ma wspa­nia­łe walo­ry brzmie­nio­we, dając moż­li­wo­ści wyko­ny­wa­nia całej lite­ra­tu­ry orga­no­wej, a tak­że inspi­ru­je do wyko­rzy­sty­wa­nia tego bogac­twa pod­czas impro­wi­za­cji, co sta­ra­li­śmy się poka­zać pod­czas nasze­go ostat­nie­go kon­cer­tu. Nie do prze­ce­nie­nia są tak­że moż­li­wo­ści tech­nicz­ne orga­nów wyko­rzy­stu­ją­ce naj­now­szą tech­no­lo­gię, co uła­twia w znacz­nym stop­niu i posze­rza moż­li­wo­ści dla wyko­naw­cy i reje­stra­to­ra. Połą­cze­nie z instru­men­tem w pre­zbi­te­rium rów­nież daje zna­ko­mi­ty efekt, gdy w prze­strzeń bazy­li­ki dobie­ga­ją dźwię­ki z róż­nych stron.

MICHAŁ PIECHNIK
To wiel­ka przy­jem­ność i zaszczyt grać w takim miej­scu, na takim instru­men­cie. Ostat­ni kon­cert był dla mnie waż­nym wyda­rze­niem, dał dużą satys­fak­cję oraz moty­wa­cję do dal­szej pra­cy. Róż­no­rod­ność barw i kolo­rów dźwię­ku, któ­rą moż­na tu wydo­być jest fascy­nu­ją­ca. Dobrze jest podzie­lić się z ludź­mi czę­ścią sie­bie, swo­ją pracą.