0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Mariackie Koncerty Organowe

Mariackie Koncerty Organowe

1 czerw­ca, 15 czerw­ca oraz 22 czerw­ca o godz. 20.00 zapra­sza­my na Mariac­kie Kon­cer­ty Organowe. 

1 czerw­ca w reci­ta­lu orga­no­wym wystą­pi Andrzej Sza­dej­ko, zaśpie­wa Mar­cin Wasilewski-Kruk.

Pro­gram koncertu: 

Alek­san­der Kar­czyń­ski (1882−1973) – Sona­ta b‑moll op. 38  (1927)

  1. Gra­ve. Alle­gro mode­ra­to. Gra­ve. Alle­gro mode­ra­to. Gra­ve. Lar­go e pesante.
  2. Ada­gio di molto.
  3. Alle­gro con brio. Fuga. Alle­gro ma non trop­po. Ada­gio di molto.Tempo del­la Fuga. Alle­gro con brio. Gran­dio­so. Lar­ghis­si­mo e pesante.

Offi­cium de Sanc­te Pau­lo Pri­mo Here­mi­tae (XV-XVI w.)
IN PRIMIS VESPERIS (I nieszpory):
Respon­so­rium Rever­sus ad cenobium
MATUTINUM (Godzi­na czytań):
Invi­ta­to­rium Chri­stum in Paulo
Andrzej Sza­dej­ko (*1974) – Post­lu­dium in e
Anti­pho­nae Maria­les (Archi­wum Jasno­gór­skie XVI w.): Salve Regina
Johann Seba­stian Bach (1685 – 1750) – Aria z Waria­cji Gold­ber­gow­skich BWV 988
Andrzej Sza­dej­ko – Par­ti­ta in e

Andrzej Sza­dej­ko — kom­po­zy­tor, dyry­gent, orga­ni­sta, orga­ni­za­tor życia muzycz­ne­go, pro­fe­sor sztuk muzycz­nych. Lau­re­at nagro­dy fono­gra­ficz­nej OPUS KLASSIK 2022. Absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej w War­sza­wie i i Hoch­schu­le für Alte Musik Scho­la Can­to­rum Basi­lien­sis w Bazylei/​Szwajcaria. Uczest­ni­czył w 30 mistrzow­skich kur­sach orga­no­wych, kla­we­sy­no­wych i na pia­no­for­te w Pol­sce, Niem­czech, Holan­dii i Szwaj­ca­rii. Fina­li­sta i lau­re­at wie­lu kon­kur­sów orga­no­wych w Pol­sce i za gra­ni­cą. Pro­fe­sor Aka­de­mii Muzycz­nej w Gdań­sku. Pro­fe­sor wizy­tu­ją­cy uczel­ni w Niem­czech, Fin­lan­dii, na Litwie i w USA. Lau­re­at i sty­pen­dy­sta wie­lu insty­tu­cji pol­skich i zagra­nicz­nych. Od roku 1994 regu­lar­nie kon­cer­tu­je w Pol­sce, Euro­pie, a tak­że w USA i Rosji jako soli­sta, kame­ra­li­sta i dyry­gent. Oprócz orga­no­wej dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej zaj­mu­je się tak­że kom­po­no­wa­niem. Eks­pert w dzie­dzi­nie histo­rycz­ne­go budow­nic­twa orga­no­we­go. Kura­tor orga­nów w Cen­trum Św. Jana w Gdań­sku. Zało­ży­ciel i szef zespo­łu Gold­berg Baro­que Ensem­ble, z któ­rym nagry­wa pre­mie­ro­we wyko­na­nia kan­tat kom­po­zy­to­rów z Pomo­rza. Jako soli­sta i dyry­gent ma na swo­im kon­cie ponad 30 wydaw­nictw pły­to­wych dla wytwór­ni pol­skich i nie­miec­kich wie­lo­krot­nie nomi­no­wa­nych do nagród fono­gra­ficz­nych w Pol­sce i zagra­ni­cą. Obec­nie jest sze­fem arty­stycz­nym serii MUSICA BALTICAGDAŃSK ORGAN LANDSCAPE w reno­mo­wa­nej wytwór­ni nie­miec­kiej MDG. Autor wydaw­nictw mono­gra­ficz­nych, a tak­że opra­co­wań nauko­wych i arty­ku­łów dru­ko­wa­nych w perio­dy­kach pol­skich i zagra­nicz­nych. Autor audy­cji „Orga­ny Nie­ogra­ne” w Pro­gra­mie Dru­gim Pol­skie­go Radia. Orga­ni­za­tor i autor wie­lu for­ma­tów arty­stycz­nych i festi­wa­li: Festi­wal ORGA­Ny PLUS+®, cykl Kon­cer­ty dla Gdańsz­czan, hap­pe­nin­gi dla dzie­ci Popiszcz­my Razem, kon­kurs pla­stycz­ny „…i zagra­ły orga­ny”, Pome­ra­nia 2008 – mię­dzy­na­ro­do­we spo­tka­nia budow­ni­czych orga­nów, GdO Tagung 2018 — Mię­dzy­na­ro­do­wy Zlot Miło­śni­ków Orga­nów, festi­wal „Moniusz­ko w Kościo­łach War­sza­wy”, MONIUSZKO_150-VILNIUS/BERLIN, PUCKLITZ_​ORATORIO SECONDO.

Mar­cin Wasi­lew­ski-Kruk – dyry­gent, woka­li­sta, peda­gog. W 2003 roku ukoń­czył Aka­de­mię Muzycz­ną w Kra­ko­wie na Wydzia­le Dyry­gen­tu­ry Chó­ral­nej, Edu­ka­cji Muzycz­nej i Muzy­ki Kościel­nej. W latach 2004–2009 dosko­na­lił swo­je umie­jęt­no­ści wokal­ne u prof. Euge­niu­sza Sąsiad­ka oraz prof. Agniesz­ki Mona­ster­skiej. Wie­lo­let­ni woka­li­sta Capel­li Cra­co­vien­sis. W latach 2007–2016 peł­nił rolę dru­gie­go dyry­gen­ta Kate­dry na Wawe­lu. W 2018 roku objął funk­cję kan­to­ra bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie. Kon­cer­to­wał m.in. w Niem­czech, Austrii, Fran­cji, Wło­szech, Fin­lan­dii, Cze­chach, na Węgrzech i na Ukra­inie. W swo­jej dzia­łal­no­ści soli­stycz­nej doko­nał wie­lu nagrań pły­to­wych reali­zo­wa­nych min. dla wytwór­ni DUX i Ars Sono­ra. Pro­wa­dzi mariac­ki zespół Scho­la Mariacka.