0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Matka Boska z Dzieciątkiem z różą

Matka Boska z Dzieciątkiem z różą

W skarb­cu bazy­li­ki Mariac­kiej znaj­du­je się XV-wiecz­ny obraz „Mat­ka Boska z Dzie­ciąt­kiem z różą w ramie reli­kwia­rzo­wej”. W ramach pra­cy magi­ster­skiej na kra­kow­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych Maria Zając prze­pro­wa­dzi­ła grun­tow­ne pra­ce badaw­czo-kon­ser­wa­tor­skie nad dziełem. 

Pra­ce badaw­cze Maria Zając pod­ję­ła na począt­ku 2020 roku, a kon­ser­wa­tor­skie pro­wa­dzi­ła od sierp­nia zeszłe­go do wrze­śnia tego roku, w pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej bazy­li­ki Mariac­kiej, pod kie­run­kiem dr Alek­san­dry Holi.

Obraz przed­sta­wia wize­ru­nek Mat­ki Boskiej z Dzie­ciąt­kiem w ramie reli­kwia­rzo­wej pocho­dzą­cy z II poł. XV wie­ku. Nie­któ­re źró­dła wska­zu­ją na lata 1460 — 1470 ze wzglę­du na umiesz­cze­nie w ramie reli­kwii św. Ber­nar­dy­na ze Sie­ny, któ­re­go kult przy­pa­da wła­śnie na II poł. XV wieku.

Dzie­ło to według źró­deł archi­wal­nych w II. poł. XX wie­ku znaj­do­wa­ło się w skarb­cu bazy­li­ki Mariac­kiej, jed­nak­że nie jest wia­do­me czy obraz był pier­wot­nie prze­zna­czo­ny do bazy­li­ki czy zna­lazł się tam w póź­niej­szym cza­sie. „Kunszt, z jakim obraz wyko­na­no, świad­czy o tym, że powstał w bar­dzo dobrym śre­dnio­wiecz­nym warsz­ta­cie cecho­wym, zapew­ne na zamó­wie­nie wyso­ko posta­wio­nej oso­by duchow­nej” — powie­dzia­ła dr Alek­san­dra Hola.

Obraz wraz z ramą ma wymia­ry 48 x 1 x 41,6 cm. Jego rama zawie­ra 38 reli­kwii pierw­szej kate­go­rii, w tym reli­kwie Krzy­ża Świę­te­go, św. Sta­ni­sła­wa i św. Woj­cie­cha, św. Kata­rzy­ny i św. Marty.

W wyni­ku badań uda­ło się przy­pi­sać obraz naj­praw­do­po­dob­niej do warsz­ta­tu mistrza polip­ty­ku z Macie­jo­wic. Nazwa warsz­ta­tu pocho­dzi od reta­bu­lum znaj­du­ją­ce­go się w koście­le Świę­te­go Ste­fa­na w Macie­jo­wi­cach, w pół­noc­nej czę­ści dzi­siej­sze­go tery­to­rium Sło­wa­cji (na Spi­szu). Jak zazna­cza Maria Zając „Obraz ma cechy świad­czą­ce o tym, że powstał w warsz­ta­cie kra­kow­skim dzia­ła­ją­cym na pogra­ni­czu Kró­le­stwa Pol­skie­go i Kró­le­stwa Węgier w XV w., a mia­no­wi­cie w warsz­ta­cie Mistrza reta­bu­lum z Maciejowic”.

Obraz po kon­ser­wa­cji powró­cił do skarb­ca bazy­li­ki Mariackiej.