0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Misja Ukraina

Misja Ukraina jest projektem realizowanym przez wolontariuszy wyjeżdżających do parafii na Ukrainie, by przeprowadzić tygodniowe rekolekcje, w formie półkolonii, dla mieszkających tam dzieci polskiego pochodzenia. Umożliwiamy dzieciom i młodzieży aktywne, wartościowe spędzanie czasu wakacyjnego w miejscu zamieszkania, umacniając tym samym lokalne społeczności.

Spo­tka­nia: wolon­ta­riu­szy Misji Ukra­ina moż­na spo­tkać na comie­sięcz­nych Mszach w pierw­sze nie­dzie­le w koście­le Mariac­kim o godz. 10:00.
Kon­takt: kontakt.misja.ukraina@​gmail.​com

Pol­ski Kościół jest pełen mocy mło­dych ludzi – wolon­ta­riu­szy z pasją, wia­rą i zapa­łem. Kościół na Ukra­inie budu­ją nie­du­że para­fie i spo­łecz­no­ści polo­nij­ne, sil­ne wia­rą ludzi, któ­rzy pomi­mo 50 lat sowiec­kich repre­sji zacho­wa­li wier­ność Bogu.

Pro­gram wyda­rze­nia przy­go­to­wu­ją wolon­ta­riu­sze w Pol­sce pod czuj­nym okiem osób doświad­czo­nych w przy­go­to­wy­wa­niu reko­lek­cji. Każ­de­go dnia pół­ko­lo­nii uczest­ni­czy­my w kon­fe­ren­cji zgłę­bia­ją­cej temat reko­lek­cji. Następ­nie, poprzez ani­ma­cje, warsz­ta­ty, zawo­dy i zada­nia, wpro­wa­dza­my sło­wa z kon­fe­ren­cji w czyn.

Na Ukra­inie pra­cu­je­my z dzieć­mi w wie­ku 8 – 14 lat, któ­re pod­czas reko­lek­cji są z nami w cią­gu dnia od godzi­ny 9:00 do 19:00, a tak­że z mło­dzie­żą po 14. roku życia, któ­rą z cza­sem włą­cza­my w two­rze­nie Misji Ukraina.

Pod­czas reko­lek­cji pra­cu­je­my w mniej­szych gru­pach. Każ­da z grup po oko­ło 12 dzie­ci, ma swo­ją toż­sa­mość: nazwę, okrzyk, kolor chust, fla­gę i jest pro­wa­dzo­na przez dwo­je wolon­ta­riu­szy — ani­ma­to­rów, przy wspar­ciu mło­dzie­ży — dru­hów. Wspól­nie jemy posił­ki, wyko­nu­je­my zada­nia i bie­rze­my udział w mię­dzy­gru­po­wej rywalizacji.

Przed II woj­ną świa­to­wą zna­czą­ca część tych ziem nale­ża­ła do Pol­ski. Pomi­mo prze­sie­dleń i licz­nych repre­sji ze stro­ny najeźdź­ców, wciąż są to miej­sco­wo­ści, w któ­rych nie bra­ku­je pol­skich spo­łecz­no­ści, sku­pia­ją­cych się wokół Kościo­ła i Domów Pol­skich. Pol­skość jest obec­na na tam­tych zie­miach do dziś, a my sta­ra­my się umoż­li­wiać dzie­ciom kon­takt z języ­kiem pol­skim i pol­ską kul­tu­rą, a tak­że wzmac­niać poczu­cie pol­skiej toż­sa­mo­ści naro­do­wej miesz­ka­ją­cych tam Polaków.