0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

MKO — Cappella Marialis i Daniel Prajzner

MKO — Cappella Marialis i Daniel Prajzner

15 czerw­ca o godz. 20:00 zapra­sza­my na kolej­ny z Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wystą­pią: Daniel Praj­zner oraz Cap­pel­la Maria­lis pod dyrek­cją Krzysz­to­fa Michałka. 

Pro­gram koncertu:

Jan Seba­stian Bach (1685 – 1750) – Pièce d’Or­gue BWV 572
Wacław z Sza­mo­tuł (o. 1524 – ok. 1560) — Już się zmierzka
Miko­łaj Gomół­ka (ok. 1535 – ok. 1609)– Pana ja wzy­wać będę Ps. 77
Hen­ryk Miko­łaj Górec­ki (1933 – 2010) – Cie­bie na wie­ki wychwa­lać będzie­my op. 54 nr 5
Sig­frid Karg-Elert (1877 – 1933) – Fan­ta­zja op. 101 nr 9
Zsolt Gar­do­nyi (*1946) – Mozart Chan­ges
Krzysz­tof Micha­łek (*1984) – Sub Tuum pra­esi­dium z cyklu Fre­ski Mariackie
Krzysz­tof Micha­łek (*1984) – Salve Regi­na z cyklu Fre­ski Mariackie
Adolf Hes­se (1809 – 1863) – Pre­lu­dium i fuga d‑moll
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki (ok. 1665 – 1734) – Laeta­tus sum Ps. 121

 

dr hab. Daniel Praj­zner – ur. w 1984 r. w Prze­my­ślu. Ukoń­czył stu­dia w kra­kow­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej w kla­sie orga­nów prof. Miro­sła­wy Seme­niuk-Pod­ra­zy (dyplom z wyróż­nie­niem, 2008) oraz w Con­se­rva­to­rium van Amster­dam w kla­sie orga­nów prof. Pie­te­ra van Dij­ka (Master of music, 2010). Wziął tak­że udział w pro­gra­mie Sokrates/​Erasmus stu­diu­jąc w Hoch­schu­le für Musik und The­ater w Ham­bur­gu (Niem­cy) m.in. w kla­sie orga­nów prof. Pie­te­ra van Dij­ka oraz w kla­sie kla­we­sy­nu prof. Men­no van Del­fta (2007). Brał udział w mistrzow­skich kur­sach inter­pre­ta­cji pro­wa­dzo­nych przez: G. Bove­ta, K. Eich­hor­na, J. Gem­bal­skie­go, G. Gnan­na, B. Haasa, L. Loh­man­na, M. San­de­ra, J. Sera­fi­na, Z. Szathmary’ego, C. Tilney’a, D. Tit­te­ring­to­na, M. Topo­row­skie­go, V. War­nie­ra. Jest lau­re­atem Ogól­no­pol­skich Prze­słu­chań Uczniów Klas Orga­nów w Czę­sto­cho­wie, XIV Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Mło­dych Orga­ni­stów w Opa­vie w Cze­chach (wyróż­nie­nie), III Euro­pej­skie­go Kon­kur­su Orga­no­we­go w Castel­la­na Grot­te we Wło­szech (I nagro­da), IV Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Orga­no­we­go im. Mika­ela Tari­ver­die­va w Moskwie i Kali­nin­gra­dzie w Rosji (wyróż­nie­nie i nagro­da spe­cjal­na fun­da­cji De Boni Arte „Za naj­lep­szą inter­pre­ta­cję muzy­ki sakral­nej”. Za osią­gnię­cia arty­stycz­ne otrzy­mał kil­ka zna­czą­cych nagród i sty­pen­diów, były to m.in.: sty­pen­dium Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go „Mło­da Pol­ska” (2006), Nagro­da Pro­mo­cyj­na Volks­bank Pader­born-Höxter (Niem­cy) „Mło­dzi Twór­cy w Euro­pie 2006”. Kon­cer­to­wał w kra­ju i za gra­ni­cą: w Holan­dii, Japo­nii, Niem­czech, Nor­we­gii, Rosji, Szwaj­ca­rii, na Bia­ło­ru­si, Litwie, Ukra­inie i we Wło­szech. Zatrud­nio­ny jest w Aka­de­mii Muzycz­nej im. Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go w Kra­ko­wie na sta­no­wi­sku adiunk­ta. W 2017 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra sztu­ki, a w 2023 roku sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go sztu­ki. Dzia­łal­ność dydak­tycz­ną pro­wa­dzi rów­no­le­gle w Zespo­le Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych im. Artu­ra Malaw­skie­go w Prze­my­ślu. Jest rów­nież pomy­sło­daw­cą, auto­rem kon­cep­cji pro­gra­mo­wej i orga­ni­za­cyj­nej, pre­ze­sem zarzą­du Sale­zjań­skiej Szko­ły Orga­ni­stow­skiej w Prze­my­ślu, reak­ty­wo­wa­nej w 2018 roku.

 

Cap­pel­la Marialis 

Zespół wokal­ny Cap­pel­la Maria­lis, zło­żo­ny z pro­fe­sjo­nal­nych śpie­wa­ków, został reak­ty­wo­wa­ny w 2017 roku po prze­szło 150 latach nie­obec­no­ści. W swo­jej dzia­łal­no­ści nawią­zu­je on do wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji muzycz­nej kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Reper­tu­ar zespo­łu sta­no­wi muzy­ka litur­gicz­na – od cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go po dzie­ła kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych. Śpie­wa­cy naj­czę­ściej wyko­nu­ją muzy­kę a cap­pel­la, cza­sem rów­nież z towa­rzy­sze­niem orga­nów i orkiestry.

Naj­waż­niej­szym celem Cap­pel­la Maria­lis jest pro­mo­wa­nie war­to­ścio­wej muzy­ki pol­skiej pod­czas litur­gii i kon­cer­tów. W 2018 roku arty­ści odby­li dwie tra­sy kon­cer­to­we po Euro­pie Zachod­niej, pre­zen­tu­jąc zagra­nicz­nej publicz­no­ści dzie­ła pol­skich kom­po­zy­to­rów. Wraz z Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie uczest­ni­czy­li m. in. w otwar­ciu pol­skiej kapli­cy w kate­drze Notre Dame w Pary­żu, śpie­wa­jąc pod­czas uro­czy­stej litur­gii, dali tak­że kon­cert muzy­ki K. Szy­ma­now­skie­go, H. M. Górec­kie­go, K. Pen­de­rec­kie­go i H. J. Boto­ra. Zespół wystą­pił rów­nież w koście­le św. Paw­ła w Ber­li­nie. W roku 2023 zespół kon­cer­to­wał m.in. w Koście­le św. Toma­sza w Lipsku.

Cap­pel­la Maria­lis bie­rze udział w festi­wa­lach muzycz­nych w Pol­sce, repre­zen­tu­jąc bazy­li­kę Mariac­ką i jej boga­te tra­dy­cje muzycz­ne. Zespół moż­na usły­szeć w bazy­li­ce Mariac­kiej w nie­dzie­le pod­czas mszy św. o godzi­nie 13.00, a tak­że pod­czas innych uro­czy­stych liturgii.

W 2019 roku zespół nagrał pierw­sze CD z pol­ską muzy­ką sakral­ną. Zało­ży­cie­lem i dyry­gen­tem zespo­łu jest Krzysz­tof Michałek.