0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Msza św. dziękczynna za dar małżeństwa i rodziny

Msza św. dziękczynna za dar małżeństwa i rodziny

Wraz z Wydzia­łem Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej ser­decz­nie zapra­sza­my 15 sierp­nia o godz. 12.00 na Mszę św. dzięk­czyn­ną za dar mał­żeń­stwa i rodzi­ny w Roku Rodzi­ny Amo­ris laetitia. 

15 sierp­nia – w uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP – w dzień odpu­stu para­fial­ne­go, w bazy­li­ce Mariac­kiej obcho­dzo­ne będzie dzięk­czy­nie­nie za reno­wa­cję ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza. We wnę­trzu sza­fy ołta­rzo­wej znaj­du­je się monu­men­tal­na gru­pa rzeź­biar­ska przed­sta­wia­ją­ca Zaśnię­cie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w oto­cze­niu apo­sto­łów, a nad nią sce­na Wnie­bo­wzię­cia. To wła­śnie tej sce­nie przy­glą­dać się będzie­my w tym dniu w spo­sób szcze­gól­ny. Życie rodzi­ny z Mary­ją Wnie­bo­wzię­tą skie­ro­wa­ne jest bowiem ku przy­szło­ści. Mary­ja, Mat­ka Jezu­sa jest dla nas wzo­rem ziem­skie­go życia i dro­go­wska­zem do nieba.

Mszę św. dla narze­czo­nych, mał­żeństw i rodzin odpra­wi ks. Paweł Gałusz­ka — dyrek­tor Wydzia­łu Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Krakowskiej.