0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Msza święta dla absolwentów i studentów w bazylice Mariackiej

Msza święta dla absolwentów i studentów w bazylice Mariackiej

Na uczel­niach kra­kow­skich roz­po­czy­na się nowy rok aka­de­mic­ki — ponad 200 tys. stu­den­tów w Kra­ko­wie roz­po­czy­na naukę.

Wraz z nowym rokiem aka­de­mic­kim pra­gnie­my zapro­sić wszyst­kich stu­den­tów oraz absol­wen­tów do uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Eucha­ry­stiigodz. 18.30, z udzia­łem mło­dzie­żo­wych wspól­not mariac­kich. W cza­sie Litur­gii modli­twę śpie­wem będzie ani­mo­wa­ła Scho­la Mariac­ka. Eucha­ry­stii będzie prze­wod­ni­czył nowy wika­riusz Para­fii Mariac­kiej, ks. Łukasz Michal­czew­ski, któ­ry skie­ru­je do mło­dych oko­licz­no­ścio­wą homi­lię. War­to wspo­mnieć, że  ks. Łukasz od wrze­śnia br. jest tak­że Archi­die­ce­zjal­nym Dusz­pa­ste­rzem Młodzieży.