0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Muzyczna modlitwa za Ukrainę

Muzyczna modlitwa za Ukrainę

Wraz z rek­to­rem Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie ser­decz­nie zapra­sza­my w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 19.30 do bazy­li­ki na muzycz­ną modli­twę za Ukra­inę „Da pacem, Domine…”.

Pod­czas kon­cer­tu wystąpią:
Chór Psal­mo­dia Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie – dyry­gent Wło­dzi­mierz Sie­dlik, przy­go­to­wa­nie chó­ru Aga­ta Nawrot, Ivan Vrublevskyi
Żeń­ski zespół wokal­ny Flo­res Rosa­rum – dyry­gent s. Susi Ferfoglia
Sopran: Jolan­ta Kowal­ska-Paw­li­kow­ska, Wie­sław Deli­mat (akom­pa­nia­ment)
Orga­ny: Witold Zalew­ski, Filip Pres­se­isen, Marek Pawełek

Pro­gram: 

Intro­it: Da pacem, Domine
Flo­res Rosarum
Impro­wi­za­cja orga­no­wa nt. Da pacem, Domine
Marek Pawe­łek
D. Laso­ta, Da pacem, Domine
Chór Psal­mo­dia UPJPII
G.B. Per­go­le­si, Aria z Sta­bat Mater: Vidit suum dul­cem natum
sopran: Jolan­ta Kowal­ska, orga­ny: Wie­sław Delimat
J. S. Bach, O Mensch, bewe­in dein Sün­de groß BWV 622
Filip Pres­se­isen
Com­mu­nio: Beati mun­do corde
Flo­res Rosarum
H. J. Botor, Ut omnes unum sint
Chór Psal­mo­dia UPJPII
Impro­pe­ria
Flo­res Rosarum
G. Fau­rè, Pie Jesu
sopran: Jolan­ta Kowal­ska, orga­ny: Wie­sław Delimat
Supli­ka­cje Świę­ty Boże
śpie­wa­ne przez wszyst­kie zespoły
M. Surzyń­ski, Supli­ka­cje Świę­ty Boże
Witold Zalew­ski