0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

Na koniec 2016

Na koniec 2016

Kra­ko­wia­nie i Goście Kościo­ła Mariackiego!

Pod­su­mo­wu­jąc prze­szłość, jak to jest w zwy­cza­ju przy świę­tym papie­żu Syl­we­strze, patro­nie rado­ści prze­cho­dze­nia w nowy kalen­darz korzy­sta­my z przy­wi­le­ju dzięk­czy­nie­nia. Mówi­my Bogu zbio­ro­wo dzię­ku­ję i czy­ni­my Mu Eucha­ry­stię – dzięk­czy­nie­nie z wie­lu powo­dów. Bo jest za co dzię­ko­wać, uśmie­chać się do sie­bie i modlić się. Przy­po­mnij­my choć­by kil­ka powodów:

ŚDM — ten skrót ozna­cza­ją­cy Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży stał się leit­mo­ti­vem tego­rocz­ne­go dusz­pa­ster­stwa w farze kra­kow­skiej. Milio­ny mło­dych ludzi w Kra­ko­wie w tym roku i set­ki tysię­cy modlą­cych się w naszej bazy­li­ce. Kra­ko­wa dotknę­ła nadzie­ja. Nowe poko­le­nie nie zapo­mni o Jezu­sie. Jest za co dziękować.

Zakoń­czo­ny w listo­pa­dzie Rok Miło­sier­dzia budził ze snu, wzmac­niał jakość misji chrze­ści­jań­skiej. Odpust Bra­my Miło­sier­dzia wie­lu przy­pro­wa­dził do wspól­no­ty Kościo­ła ze śmier­tel­nych grze­chów. Jest za co dziękować.

Wie­le lat słu­żył w naszej archi­die­ce­zji Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz. Odcho­dzi na eme­ry­tu­rę kościel­ną. Zosta­wia po sobie wiel­kie dzie­ła zwią­za­ne z kano­ni­zo­wa­nym nie­daw­no Janem Paw­łem II: uni­wer­sy­tet, sank­tu­arium, cen­trum w Kra­ko­wie, muzeum w Wado­wi­cach. Jest za co Bogu dziękować.

Trzech księ­ży z naszej wspól­no­ty, ks. Rafał, ks. Andrzej, ks. Robert, awan­so­wa­ło. Pod­ję­li nowe misje kapłań­skie na odpo­wie­dzial­nych, samo­dziel­nych pla­ców­kach. Jest za co dzię­ko­wać przełożonym.

Naro­dzi­ła się nowa gru­pa para­fial­na PANAMA, utwo­rzo­na z potrze­by ser­ca wolon­ta­riu­szy ŚDM. Przy­go­to­wu­ją się ducho­wo i aktyw­nie do wyjaz­du na ŚDM w Pana­mie za 3 lata. Jest za co Bogu dziękować.

Kon­ty­nu­uje­my z powo­dze­niem pra­ce kon­ser­wa­tor­skie, np. przy Wiel­kim Ołta­rzu mariac­kim. Współ­pra­cu­je­my ze SKOZK, Fun­du­szem Rewa­lo­ry­za­cji, Mini­ster­stwem Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go oraz Urzę­dem Mia­sta Kra­ko­wa. Przy­go­to­wu­je­my się m.in. do wymia­ny orga­nów. Jeste­śmy Bogu za to wszyst­ko wdzięczni.

 

W pro­gu Anno Domi­ni 2017 podej­mu­je­my się rów­nież statystyk:

Ilość śred­nia uczest­ni­ków nie­dziel­nych Mszach św. w naszej para­fii to 11 643 tysią­ca (domi­ni­can­tes), osób przyj­mu­ją­cych Komu­nię św. w nie­dzie­lę było śred­nio 4 777.

W samej bazy­li­ce byli­śmy świad­ka­mi 69 sakra­men­tów chrztu, w całej para­fii udzie­lo­no 240 chrztów, jed­nak dzie­ci pocho­dzą­cych z samej para­fii ochrzczo­no tyl­ko 7‑oro, co wyglą­da bla­do przy sta­ty­sty­ce para­fian zmar­łych, któ­rych ode­szło do Pana 19. Do I Komu­nii św. było u nas 28-ośmio­ro dzie­ci (4 z parafii).

Bierz­mo­wa­nych — z uwa­gi na comie­sięcz­ne bierz­mo­wa­nie dla doro­słych – było w naszym koście­le aż 544. W innych kościo­łach na tere­nie para­fii udzie­lo­no 125 sakra­men­tów bierzmowania.

Sakra­men­tów mał­żeń­stwa udzie­lo­no w samej bazy­li­ce 53 — w tym dla naszych para­fian 1. Łącz­nie wszyst­kich ślu­bów kościel­nych w kościo­łach z tere­nu para­fii odby­ło się bar­dzo dużo, bo aż 150.

Zna­my licz­bę udzie­lo­nych w cią­gu całe­go roku Komu­nii Świę­tych z nasze­go kościo­ła. Było ich nie­co ponad 230 000! Przy­czy­ni­ła się do tego wiel­ka licz­ba piel­grzy­mów ŚDM. Samych księ­ży gości, korzy­sta­ją­cych z cele­bry w Bazy­li­ce odno­to­wa­nych zosta­ło 711.

 

Cóż wię­cej powie­dzieć? Boże dzię­ku­je­my Ci za Sta­ry Rok, za wszyst­kich wspo­ma­ga­ją­cym nas posłu­gą czy pra­cą w para­fii Mariac­kiej, księ­żom, w tym wika­riu­szom, peni­ten­cja­rzom, sio­strom Sera­fit­kom, sio­strom Duchacz­kom, zatrud­nio­nym świec­kim oraz innym wspól­no­tom zakon­nym i kościo­łom rek­to­ral­nym. Aż dwa­na­ście Mszy św. dzien­nie, cało­dzien­na spo­wiedź, z któ­rej korzy­sta­ją dzie­siąt­ki tysię­cy kato­li­ków rocz­nie wyma­ga­ją od księ­ży wiel­kiej sumien­no­ści, cier­pli­wo­ści, dokład­no­ści. Codzien­nie trwa ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Śpie­wa­ją ama­tor­skie chó­ry „Hasło”, chór „Orga­num”, scho­la mariac­ka. Dzia­ła­ją m.in.: Klub Senio­ra, róże różań­co­we, absol­wen­ci ado­ru­ją­cy Chry­stu­sa w Sta­rym Mie­ście, kate­chi­zu­ją­cy Sali na Górze, wspo­mnia­na gru­pa Panama.

Ze spraw finan­so­wych war­to zazna­czyć, że Para­fia regu­lu­je swo­je zobo­wią­za­nia na bie­żą­co i nie posia­da dłu­gów. Dzię­ki ofia­ro­daw­com – rów­nież tym sprzed wie­ków – dys­po­nu­je­my sta­bil­nym budże­tem, któ­ry pozwo­lił w 2016 roku na pro­wa­dze­nie ewan­ge­li­za­cji, pomoc ubo­gim, w tym spe­cjal­nie bez­dom­nym, jak i na wspar­cie licz­nych zewnętrz­nych ini­cja­tyw kościel­nych czy edu­ka­cyj­no-kul­tu­ral­nych. Cie­szy­my się zwłasz­cza powo­dze­niem Mer­cy Festi­val i Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go.  Śred­nio parę­na­ście tysię­cy zło­tych na mie­siąc prze­zna­cza­my na wspar­cie celów ści­śle cha­ry­ta­tyw­nych, a akcją pacz­ko­wą obej­mu­je­my pra­wie 250 osób, sta­łą opie­ką 160 osób. Odwie­dza­my rów­nież 30 cho­rych nie wycho­dzą­cych z domu. Na potrze­by budo­wy sank­tu­arium Jana Paw­ła II w Łagiew­ni­kach prze­ka­za­li­śmy ze sta­rych oszczęd­no­ści ponad 1 milion złotych.

W 2016 roku para­fia Mariac­ka prze­pro­wa­dzi­ła remon­ty i pra­ce kon­ser­wa­tor­skie o łącz­nej war­to­ści oko­ło 4.400.000,00 zł, dzię­ki wspar­ciu pod­mio­tów zewnętrz­nych i dar­czyń­ców. Wkład wła­sny para­fii wyniósł 712.000,00 zł. Zakres prac obej­mo­wał reno­wa­cję zabyt­ków para­fial­nych takich jak: remont dzwo­nów, remont ster­czyn przy pod­po­rach gotyc­kich bazy­li­ki od stro­ny ul. Flo­riań­skiej, kom­plek­so­we pra­ce badaw­cze i kon­ser­wa­tor­skie Ołta­rza Wiel­kie­go dłu­ta Wita Stwo­sza, kon­ser­wa­cja zbio­ru obra­zów, remont fasad kamie­nic przy ul. Sien­nej, pra­ce w ośrod­ku w Bro­no­wi­cach. Modli­my się na co dzień za wszyst­kich ofia­ro­daw­ców i ofia­ru­je­my za nich Msze świę­te w każ­dą Paster­kę. Odda­je­my ich i nasze spra­wy Bogu przez ręce szczo­dro­bli­wej Patron­ki, Mat­ki Bożej Wniebowziętej!

Dro­dzy Kra­ko­wia­nie i Goście! Sta­ry rok skoń­czył się bez­pow­rot­nie. Co przy­nie­sie nowy czas? Na co Bóg poło­ży akcent? Na co my? Liczy­my nad­cho­dzą­ce sekun­dy! Licz­my i wyko­rzy­stuj­my dobrze nasz czas, aby powie­rzo­no nam wiecz­ność. Paste­rze pospiesz­nie uda­li się do Betle­jem. Nie zwle­kaj­my więc, nie leniu­chuj­my, nie trak­tuj­my życia jako rów­ni pochy­łej. Śpiesz­my się kochać ludzi i Boga. Śpiesz­my się do naszych spraw rodzin­nych, zapla­no­wa­nych prac i roz­wi­ja­nia talen­tów! Nie zwle­kaj­my.  Śpiesz­my się kochać praw­dzi­wie Ojczy­znę. Nie daj­my się podzie­lić! A Mary­ja, Mat­ka Para­fii i Św. Józef Patron Mia­sta niech nas pole­ca­ją Hoj­ne­mu Bogu. Niech Bóg nam bło­go­sła­wi! Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku!!! Amen.