0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nagroda im. Klemensa Bąkowskiego dla ks. inf. Dariusza Rasia

Nagroda im. Klemensa Bąkowskiego dla ks. inf. Dariusza Rasia

28 mar­ca br. pod­czas wal­ne­go zgro­ma­dze­nia Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Kra­ko­wa w Sali Mie­dzia­nej Pała­cu Krzysz­to­fo­ry, Nagro­dę im. Kle­men­sa Bąkow­skie­go, przy­zna­wa­ną za zasłu­gi w pra­cy nauko­wej i dzia­ła­nia na rzecz Kra­ko­wa, otrzy­mał archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki Mariac­kiej — ks. inf. dr Dariusz Raś.

Prof. Jacek Pur­chla — pre­zes Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Kra­ko­wa uza­sad­nia­jąc tego­rocz­ny wybór kapi­tu­ły powie­dział: „Ksiądz infu­łat Dariusz Raś jako tro­skli­wy kustosz bazy­li­ki Mariac­kiej i gor­li­wy straż­nik skar­bów jej dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, otrzy­mu­je Nagro­dę im. Kle­men­sa Bąkow­skie­go Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Kra­ko­wa w szcze­gól­no­ści za prze­pro­wa­dze­nie kom­plek­so­wej kon­ser­wa­cji ołta­rza Wita Stwo­sza i wypo­sa­że­nie świą­ty­ni w nowe orga­ny, a tak­że ini­cjo­wa­nie i wspie­ra­nie badań nad prze­szło­ścią fary miejskiej”.

Wiem, że jest wie­lu innych wspa­nia­łych kra­ko­wian, któ­rzy mają ogrom­ny wkład w roz­wi­ja­nie wie­dzy o histo­rii nasze­go mia­sta i pod­trzy­my­wa­nie dzie­dzic­twa mia­sta, dla­te­go przy­zna­nie mi nagro­dy im. Kle­men­sa Bąkow­skie­go Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Kra­ko­wa, zosta­nie jed­nym z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w moim życiu. Mam świa­do­mość, że wsze­dłem do gro­na wybit­ne­go czy­na­mi. Noszę z rado­ścią tę odpo­wie­dzial­ność upięk­sza­nia i zacho­wa­nia dzie­dzic­twa wie­ków wiel­kich poprzed­ni­ków, choć­by inf. Jac­ka Łopac­kie­go, inf. Józe­fa Kuli­now­skie­go, inf. Fer­dy­nan­da Machaya, inf. Bro­ni­sła­wa Fide­lu­sa”- mówił ks. inf. Dariusz Raś.

Lau­da­cję wygło­sił dr Michał Nie­za­bi­tow­ski — Dyrek­tor Muzeum Krakowa.

Nagro­da im. Kle­men­sa Bąkow­skie­go przy­zna­wa­na jest od 1995 roku. Jej pierw­szym lau­re­atem był ks. prof. dr hab. Bole­sław Przy­by­szew­ski. W ostat­nich latach wyróż­nie­nie to otrzy­ma­li: ks. bp dr hab. Grze­gorz Ryś, prof. dr hab. Andrzej Chwal­ba, Ame­lia Dunin czy prof. dr hab. n. med. Alek­san­der Skotnicki.