0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nagroda Travellers Choice 2018 dla Hotelu Wit Stwosz

Nagroda Travellers Choice 2018 dla Hotelu Wit Stwosz

Miło nam poin­for­mo­wać, że Hotel Wit Stwosz otrzy­mał nagro­dę Tra­vel­lers“ Cho­ice 2018 przy­zna­wa­ną przez por­tal Trip Advi­sor w kate­go­rii 25 naj­lep­szych małych hote­li w Polsce. 

Hotel Wit Stwosz znaj­du­je się w XVI-wiecz­nej kamie­ni­cy przy uli­cy Miko­łaj­skiej 28. Od wie­ków nale­ża­ła ona do Bazy­li­ki Mariac­kiej, do któ­rej powró­ci­ła po wie­lu zakrę­tach histo­rii. Zabyt­ko­we pomiesz­cze­nia zosta­ły zamie­nio­ne na przy­tul­ne wnę­trza hote­lo­we. W pod­zie­miach mie­ści się restau­ra­cja, w któ­rej orga­ni­zo­wa­ne są róż­ne­go rodza­ju szko­le­nia, spo­tka­nia rodzin­ne oraz biz­ne­so­we,  a tak­że wie­le innych wydarzeń.

Nagro­da Tra­vel­lers“ Cho­ice zosta­ła usta­no­wio­na w 2002 roku. Jest naj­wyż­szym wyróż­nie­niem w ser­wi­sie Tri­pA­dvi­sor. To jedy­na nagro­da w bran­ży tury­stycz­nej przy­zna­wa­na co roku na pod­sta­wie milio­nów recen­zji oraz opi­nii podróż­nych z całe­go świata.

Stro­na inter­ne­to­wa Hote­lu Wit Stwosz: www​.hotelws​.pl

Nagro­da Tra­vel­lers“ Cho­ice 2018