0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? — Rekolekcje wielkopostne

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? — Rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?”, któ­re odbę­dą się od 21 do 25 mar­ca w koście­le Mariac­kim. Kon­fe­ren­cje popro­wa­dzą zna­ni ewan­ge­li­za­to­rzy dia­kon Mar­cin i Moni­ka Gaj­do­wie. Trans­mi­sja z Mszy św. wie­czor­nej o godz. 18.30 i nauk reko­lek­cyj­nych odby­wać się będzie na kana­le YouTu­be bazyliki. 

W tym roku zachę­ca­my do pogłę­bie­nia życia ducho­we­go. W cią­gu kolej­nych dni będzie­my szu­kać odpo­wie­dzi na pytania:
— Jak odna­leźć Źró­dło Życia na pusty­ni codzienności?
— Co się zmie­nia w naszym życiu, gdy odkry­je­my obec­ność Bożą?
— Jak zna­leźć har­mo­nię i pokój ser­ca, doświad­cza­jąc wła­snej kruchości?

Moni­ka i Mar­cin Gaj­do­wie zaj­mu­ją się sze­ro­ko poj­mo­wa­ną służ­bą ludziom na sty­ku psy­cho­lo­gii i ducho­wo­ści. Jest to zarów­no ich pasja, powo­ła­nie zawo­do­we jak i wiel­ka przy­go­da życio­wa. Moni­ka jest peda­go­giem, cho­ro­ter­peut­ką i tera­peut­ką chrze­ści­jań­ską, nato­miast Mar­cin leka­rzem i tera­peu­tą chrze­ści­jań­skim, któ­ry 18 czerw­ca 2016 roku przy­jął sakra­ment świę­ceń w stop­niu dia­ko­na. Są mał­żeń­stwem od 1991 roku. Są tak­że auto­ra­mi ksią­żek: „Rodzi­ce w akcji” oraz „Roz­wój. Jak współ­pra­co­wać z łaską?”.

Plan reko­lek­cji:
nie­dzie­la — 21 mar­ca 2021
Kaza­nia na wszyst­kich Mszach św., czy­li: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.30, 20.00
ponie­dzia­łek-czwar­tek — 22–25 marca
10.00, 18.30 (dłuż­sza nauka rekolekcyjna)

W tym roku nie ma spo­tkań w sal­ce, więc chęt­nych zapra­sza­my na pore­ko­lek­cyj­ne spo­tka­nie onli­ne z p. Gaj­da­mi (z moż­li­wo­ścią zada­wa­nia pytań). Odbę­dzie się ono w czwar­tek 15 kwiet­nia 2021 r. Zapi­sy na spo­tka­nie pod lin­kiem: https://​forms​.gle/3mVW9KA9X5iL1kG48

Weź udział w wyda­rze­niu na Face­bo­oku
Wes­przyj: https://​zrzut​ka​.pl/​3dd45d
Part­ner Reko­lek­cji: From Poland With Dev