0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Męki Pańskiej Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej Palmowa

24 mar­ca 2024

1. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30.

2. W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go – w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę o godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty w Wiel­kim Tygo­dniu od godz. 6.00 do Mszy Świę­tej wieczornej.

- w Wiel­ki Czwar­tekMsza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy – ado­ra­cja do godz. 23.00;

- w Wiel­ki Pią­tekLitur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, w któ­rym będzie trwa­ła ado­ra­cja do godz. 23.00. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do syta. Przez cały Wiel­ki Pią­tek moż­na ado­ro­wać Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy, o godz. 15.00 roz­po­czę­cie nowen­ny do Miło­sier­dzia Bożego;

- w Wiel­ką Sobo­tę – Poświę­ce­nie pokar­mów w pre­zbi­te­rium naszej bazy­li­ki od godz. 10.00. do godz. 15.00. Uro­czy­sta Litur­gia Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie się o godz. 19.00 i zakoń­czy się pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną. Cało­dzien­na Ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Bożym Grobie.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że archi­pre­zbi­ter naszej bazy­li­ki ks. inf. Dariusz Raś uho­no­ro­wa­ny został z rąk Pre­zy­den­ta Kra­ko­wa odzna­ką Hono­ris Gra­tia za zasłu­gi na rzecz Miasta.

4. W zakry­stii moż­na nabyć baran­ki na stół wiel­ka­noc­ny dzie­ło pomo­cy CARITAS.

Szymon Czechowicz, Śś. Juda i Szymon, XVIII w., fot. Jerzy Pajor