0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Męki Pańskiej — Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej — Palmowa

2023 

1. Dzi­siaj w naszej Bazy­li­ce Msza Świę­ta o godz. 15.00 na zakoń­cze­nie Bia­łe­go Mar­szu Papie­skie­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez NSZZ Solidarność.

2. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30.

3. Dzi­siaj prze­ży­wa­my 18. rocz­ni­cę przej­ścia do domu Ojca św. Jana Paw­ła II w związ­ku z tym Ks. Arcy­bi­skup kie­ru­je do nas zapro­sze­nie na nastę­pu­ją­ce wydarzenia:
— Kon­cert Nie zastą­pi Cie­bie nikt reali­zo­wa­ny przez TVP oraz Pol­skie Radio i Muzeum Dom Rodzin­ny Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II na ryn­ku w Wado­wi­cach od godz. 18.00;
— Spo­tka­nie pod Oknem Papie­skim przy ul. Fran­cisz­kań­skiej 3 w Kra­ko­wie orga­ni­zo­wa­ne przez Archi­die­ce­zję Kra­kow­ską od godz. 20.00;
— Oso­by, któ­re nie mogą być w tym dniu przy Fran­cisz­kań­skiej 3, zachę­ca­my do ducho­wej łącz­no­ści i do zapa­le­nia świec w oknach domów czy miesz­kań o godz. 21.37. Ten drob­ny gest będzie zna­kiem pamię­ci i wdzięcz­no­ści Papie­żo­wi Polakowi.

4. W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go – w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę o godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty w Wiel­kim Tygo­dniu od godz. 6.00 do 19.00.
- w Wiel­ki Czwar­tekMsza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy – ado­ra­cja do godz. 23.00;
- w Wiel­ki Pią­tekLitur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, w któ­rym będzie trwa­ła ado­ra­cja do godz. 23.00. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do syta. Przez cały Wiel­ki Pią­tek moż­na ado­ro­wać Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy, a w Wiel­ką Sobo­tę w Bożym Grobie;
- w Wiel­ką Sobo­tę – Poświę­ce­nie pokar­mów w pre­zbi­te­rium naszej bazy­li­ki od godz. 10.00. do godz. 15.00. O godz. 10.30 przed naszą bazy­li­ką poświę­ci pokar­my Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Marek Jędra­szew­ski. Uro­czy­sta Litur­gia Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie się o godz. 19.00 i zakoń­czy się pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną wewnątrz bazyliki.

5. W zakry­stii moż­na nabyć baran­ki na stół wiel­ka­noc­ny dzie­ło pomo­cy CARITAS oraz kart­ki świąteczne.

6. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że 28 mar­ca pod­czas wal­ne­go zgro­ma­dze­nia Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Kra­ko­wa, Nagro­dę im. Kle­men­sa Bąkow­skie­go, przy­zna­wa­ną za zasłu­gi w pra­cy nauko­wej i dzia­ła­nia na rzecz Kra­ko­wa, otrzy­mał archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki – ks. inf. dr Dariusz Raś. Ser­decz­nie gratulujemy!

grafika — Chrystus przed Kajfaszem, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior