0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

2018

1. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30.

2. Roz­po­czy­na­jąc Wiel­ki Tydzień zapra­sza­my na obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę na godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w Bazy­li­ce żad­nych nabożeństw.

• W Wiel­ki Czwar­tek — Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy i moż­li­wość modli­twy do godz. 22.00.

• W Wiel­ki Pią­tek — Litur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, gdzie będzie moż­li­wość indy­wi­du­al­nej ado­ra­cji do godz. 23.00. O godz. 21.00 odśpie­wa­my trzy czę­ści Gorz­kich Żali. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do sytości.

• W Wiel­ką Sobo­tę — litur­gię roz­pocz­nie­my przed Bazy­li­ką od poświę­ce­nia ognia, a następ­nie uro­czy­sta litur­gia pas­chal­na, któ­rą zakoń­czy pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na wokół Bazy­li­ki Mariac­kiej. Poświę­ce­nie pokar­mów w naszej bazy­li­ce od godz. 10.00. do godz. 16.00. Abp Marek Jędra­szew­ski, nasz Metro­po­li­ta poświę­ci pokar­my przed Bazy­li­ką Mariac­ką i wraz z wła­dza­mi mia­sta zło­ży wszyst­kim wiel­ka­noc­ne życze­nia o godz. 13.00.

3. Moż­na jesz­cze skła­dać do skar­bon ozna­czo­nych napi­sem JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA ofia­ry na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii oraz w kruch­cie bazy­li­ki moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Caritas.

4. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież trze­cich klas gim­na­zjal­nych wraz z rodzi­ca­mi do zapo­zna­nia się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną Publicz­ne­go Liceum im. św. Rity Zgro­ma­dze­nia Sióstr Augu­stia­nek w Kra­ko­wie. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w Internecie.

5. Dzi­siaj przy bazy­li­ce kwe­stu­je mło­dzież z naszej para­fial­nej wspól­no­ty PANAMA, któ­ra przy­go­to­wu­je się do wyjaz­du na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w stycz­niu 2019r. Przed­sta­wi­cie­la pro­si­my o zabra­nie głosu…