0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

2021

1. W tym trud­nym cza­sie pan­de­mii i zwią­za­nych z tym ogra­ni­czeń bazy­li­ka Mariac­ka pozo­sta­je otwar­ta na litur­gię i modli­twę przy zacho­wa­niu wytycz­nych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. Cele­bro­wa­ne są nabo­żeń­stwa, trwa ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz spra­wo­wa­ny jest Sakra­ment Pojednania.

2. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30.

3. W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go – w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę o godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty w Wiel­kim Tygo­dniu od godz. 6.00 do 19.00.  Wszyst­kich, któ­rzy z racji pan­de­mii nie będą mogli oso­bi­ście uczest­ni­czyć w Litur­gii, gorą­co zachę­ca­my, aby dzię­ki środ­kom spo­łecz­ne­go prze­ka­zu prze­ży­wa­li te naj­waż­niej­sze dni naszej wiary.
- w Wiel­ki Czwar­tek — Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy – ado­ra­cja do godz. 23.oo
- w Wiel­ki Pią­tek — Litur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, w któ­rym będzie trwa­ła ado­ra­cja do godz. 23.oo. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do syta. Przez cały Wiel­ki Pią­tek moż­na ado­ro­wać Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy, a w Wiel­ką Sobo­tę zapra­sza­my na chwi­lę ado­ra­cji Chry­stu­sa zło­żo­ne­go do grobu.
- w Wiel­ką Sobo­tę — Poświę­ce­nie pokar­mów w pre­zbi­te­rium naszej bazy­li­ki od godz. 10.00. do godz. 15.00. Uro­czy­sta Litur­gia Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie się o godz. 19.oo, a zakoń­czy się pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną wewnątrz bazy­li­ki Mariackiej.

4. Moż­na jesz­cze skła­dać do skar­bon JAŁMUŻNĘ WIELKOPOSTNĄ na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Caritas.