0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

1. W tym trud­nym cza­sie pan­de­mii i zwią­za­nych z tym ogra­ni­czeń bazy­li­ka Mariac­ka pozo­sta­je otwar­ta na litur­gię i modli­twę przy zacho­wa­niu wytycz­nych doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. Cele­bro­wa­ne są nabo­żeń­stwa, trwa ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz spra­wo­wa­ny jest Sakra­ment Pojednania.

2. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30.

3. W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go – w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę o godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty w Wiel­kim Tygo­dniu od godz. 6.00 do 19.00.  Wszyst­kich, któ­rzy z racji pan­de­mii nie będą mogli oso­bi­ście uczest­ni­czyć w Litur­gii, gorą­co zachę­ca­my, aby dzię­ki środ­kom spo­łecz­ne­go prze­ka­zu prze­ży­wa­li te naj­waż­niej­sze dni naszej wiary.
- w Wiel­ki Czwar­tek — Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, a po niej prze­nie­sie­nie Pana Jezu­sa do Ciem­ni­cy – ado­ra­cja do godz. 23.oo
- w Wiel­ki Pią­tek — Litur­gia Męki Pań­skiej zakoń­czy się prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu, w któ­rym będzie trwa­ła ado­ra­cja do godz. 23.oo. W tym dniu obo­wią­zu­je post ści­sły tzn. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych, tyl­ko trzy posił­ki, w tym jeden do syta. Przez cały Wiel­ki Pią­tek moż­na ado­ro­wać Pana Jezu­sa w Ciem­ni­cy, a w Wiel­ką Sobo­tę zapra­sza­my na chwi­lę ado­ra­cji Chry­stu­sa zło­żo­ne­go do grobu.
- w Wiel­ką Sobo­tę — Poświę­ce­nie pokar­mów w pre­zbi­te­rium naszej bazy­li­ki od godz. 10.00. do godz. 15.00. Uro­czy­sta Litur­gia Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie się o godz. 19.oo, a zakoń­czy się pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną wewnątrz bazy­li­ki Mariackiej.

4. Moż­na jesz­cze skła­dać do skar­bon JAŁMUŻNĘ WIELKOPOSTNĄ na pomoc dla ubo­gich i bez­dom­nych, a w zakry­stii moż­na nabyć baran­ki wiel­ka­noc­ne Caritas.