0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

1. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Kró­lo­wej Pol­ski – Msze świę­te będą według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu do naszej bazy­li­ki na Mszę świę­tą o godz. 18.30 ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich tego­rocz­nych matu­rzy­stów. Eucha­ry­stii spra­wo­wa­nej w ich inten­cji prze­wod­ni­czyć będzie ks. archi­pre­zbi­ter Dariusz Raś, a homi­lię wygło­si dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki ks. Krzysz­tof Poro­sło z kole­gia­ty św. Anny.
-w śro­dę – świę­to św. Flo­ria­na, męczen­ni­ka – patro­na mia­sta Kra­ko­wa. Uro­czy­sta Msza świę­ta odpu­sto­wa w bazy­li­ce św. Flo­ria­na o godz. 18.30;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Sta­ni­sła­wa Kazi­mier­czy­ka, kapłana;
-w pią­tek – świę­to świę­tych Apo­sto­łów Fili­pa i Jakuba;
-w przy­szłą nie­dzie­lę – Uro­czy­stość świę­te­go Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej – tra­dy­cyj­na pro­ce­sja z Wawe­lu na Skałkę.

2. Przez cały mie­siąc maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we ku czci Mat­ki Bożej o godz. 18.00. W cza­sie nabo­żeństw majo­wych modli­my się szcze­gól­nie za Ojca Świę­te­go, za Kościół w Pol­sce, o pokój na świe­cie, za rodzi­ny, o powo­ła­nia kapłań­skie, oraz o dobre urodzaje.

3. W zakry­stii moż­na nabyć pamiąt­ko­wą cegieł­kę prze­zna­czo­ną na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­wo-kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa. War­tość cegieł­ki z moty­wem mariac­kim, na któ­rą skła­da się m.in. tor­ba, album o koście­le oraz arty­ku­ły piśmien­ne, wyno­si 100 zł. Zachę­ca­my do naby­cia cegieł­ki i wspar­cia naszych dzia­łań, jak rów­nież do pamiąt­ko­we­go wpi­su w księ­dze darczyńców.