0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

21 stycz­nia 2024

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła;
‑w czwar­tek – świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła Apo­sto­ła, Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Eucha­ry­stię o godz. 18.30 oraz Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00;
-w pią­tek wspo­mnie­nie świę­tych bisku­pów Tymo­te­usza i Tytusa.

2. Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej – kolę­dy  znaj­du­je się w gablo­tach oraz na naszej stro­nie internetowej.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o 13.00 Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza na wspól­ne kolędowanie.

4. W zakry­stii moż­na jesz­cze nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2024 rok.

Hans von Kulmbach, 1514–1515, Przeniesienie ciała św. Katarzyny na Górę Synaj, fot. P. Gąsior