0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niech świa­tło Chry­stu­sa Zmartwychwstałego
roz­pro­szy mro­ki naszych serc i umysłów.
W tym szcze­gól­nym, trud­nym cza­sie, któ­ry prze­ży­wa­my od ponad roku,
pra­gnie­my Wam wszyst­kim zło­żyć w imie­niu Wspól­no­ty Mariackiej
naj­lep­sze życze­nia wielkanocne.
W Wiel­ki Pią­tek po śmier­ci Jezu­sa wyda­wa­ło się, że wszyst­ko jest stracone,
że Chry­stus został osta­tecz­nie pokonany,
że Jego grób będzie koń­cem Jego historii.
Ale w pora­nek Zmar­twych­wsta­nia oka­za­ło się,
że ostat­nie sło­wo nale­ży do Boga.
Ja jestem zmar­twych­wsta­niem i życiem!
Niech tak praw­da odna­wia nie­ustan­nie naszą wiarę
i wle­wa w ser­ca pokój pły­ną­cy z faktu,
że z Chry­stu­sem zawsze będzie­my odno­sić zwycięstwo.

1. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w nie­dzie­le. Naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my w tym dniu Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Krakowie.

2. W pią­tek z racji uro­czy­ste­go cha­rak­te­ru okta­wy Zmar­twych­wsta­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych. 

3. Następ­na nie­dzie­la jest Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia Boże­go. W kra­kow­skich Łagiew­ni­kach w tym dniu Uro­czy­sto­ści Odpustowe.