0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Niezwykły czas

Niezwykły czas

Mariac­ka wspól­no­ta Pana­ma już dru­gi dzień prze­by­wa w Pana­ma City. Przed nimi wyda­rze­nia cen­tral­ne i spo­tka­nia z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem. Za nimi nato­miast tydzień nie­zwy­kłych, nie­za­po­mnia­nych Dni w Die­ce­zji, któ­re prze­ży­li w mia­stecz­ku Mona­gril­lo w para­fii pw. św. Micha­ła Archanioła. 

Mona­gril­lo i jego miesz­kań­cy na pew­no pozo­sta­ną w naszych ser­cach na zawsze. Sami mówią, żeby­śmy pamię­ta­li, że tu w Pana­mie mamy dru­gą rodzi­nę i tak też jest. Zosta­wi­li­śmy tam część swo­je­go ser­ca — mówi Wik­to­ria. Przy­ję­li nas i trak­to­wa­li jak wła­sne dzie­ci. Dali nam ogrom­ną lek­cję miło­ści i rado­sne­go prze­ży­wa­nia swo­jej wia­ry — doda­je Janek.

Mło­dzi byli poru­sze­ni otwar­to­ścią ser­decz­no­ścią i tro­ską, jaką oka­zy­wa­no im każ­de­go dnia. Począt­ko­wo oba­wia­łam się tego, że będę miesz­ka­ła sama. Bałam się, jak to będzie, jak się doga­da­my, ale teraz nie wyobra­żam sobie, żeby było ina­czej. To był naj­pięk­niej­szy czas — wspo­mi­na Paulina.

Mło­dzież przez tydzień Dni w Die­ce­zji pozna­wa­ła kul­tu­rę, zwy­cza­je i tra­dy­cje Pana­my i regio­nu Chi­tré. Uczest­ni­czy­li tak­że we wspól­nych modli­twach, ucząc się zupeł­nie inne­go prze­ży­wa­nia wia­ry. To Kościół rado­sny i otwar­ty, pełen spon­ta­nicz­no­ści — mówi ks. Paweł. Prze­ży­wa­ją swo­ją wia­rę, modlą się całym cia­łem. Wie­le musi­my się od nich nauczyć — doda­je ks. Łukasz.

Czas poże­gnań był bar­dzo trud­ny. W oczach zarów­no mło­dzie­ży, jak i ich gospo­da­rzy poja­wi­ły się łzy. Przez tydzień poczu­li się jed­ną rodzi­ną, w któ­rej każ­dy ma swo­je miej­sce. To był wspa­nia­ły czas. Nie mogli­śmy sobie wyobra­zić lep­sze­go miej­sca na prze­ży­cie tych dni. Wie­le nas nauczy­li i na pew­no o nich nie zapo­mni­my — mówi Karolina.

Wspól­no­ta Pana­ma jest już w Pana­ma City, gdzie pod­czas spo­tkań i kate­chez przy­go­to­wu­je się do spo­tka­nia z Papie­żem Franciszkiem.