0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Nordyckie głosy — koncert chóru z Oslo

Nordyckie głosy — koncert chóru z Oslo

22 czerw­ca o godz. 19.30 ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert Chó­ru Fil­har­mo­nii w Oslo pt.„Nordyckie głosy”. 

Dzia­ła­ją­cy od 1921 roku Chór Fil­har­mo­nii w Oslo jest wokal­nym ramie­niem świa­to­wej sła­wy Orkie­stry Fil­har­mo­nii w Oslo, kon­cer­tu­ją­cej na sta­łe w sie­dzi­bie Nor­we­skiej Fil­har­mo­nii Naro­do­wej. Mimo że głów­nym zada­niem chó­ru jest towa­rzy­sze­nie Orkie­strze Fil­har­mo­nii w Oslo, chór kon­cer­tu­je i uczest­ni­czy w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych rów­nież samo­dziel­nie. W prze­cią­gu ostat­nich 10 lat wziął udział w ponad 170 kon­cer­tach w reży­se­rii Fil­har­mo­nii, więk­szość z nich pod batu­tą świa­to­wej sła­wy dyry­gen­tów z całe­go świa­ta. Chór ma rów­nież na swo­im kon­cie wyko­na­nia więk­szo­ści dzieł świa­to­wej lite­ra­tu­ry sym­fo­nicz­nej skom­po­no­wa­nej na chór i orkie­strę. Wie­lo­let­nie szli­fo­wa­nie warsz­ta­tu spra­wi­ło, że regu­lar­nie otrzy­mu­je pozy­tyw­ne recen­zje od kry­ty­ków muzycz­nych i publicz­no­ści oraz jest uzna­wa­ny za jeden z naj­lep­szych chó­rów sym­fo­nicz­nych w kra­jach nor­dyc­kich. Obec­nie liczy oko­ło 100 śpiewaków.

Od 2006 roku dyry­gen­tem chó­ru jest Øyste­in Fevang. Fevang zdo­był wykształ­ce­nie w Naro­do­wej Aka­de­mii Muzycz­nej w Nor­we­gii. Jed­nym z naj­więk­szych osią­gnięć Fevan­ga jest zało­że­nie i pro­wa­dze­nie chó­ru kame­ral­ne­go Ensem­ble 96. W 2006 roku Fevang został nomi­no­wa­ny do nagro­dy Gram­my w kate­go­rii „naj­lep­sze wyko­na­nie chó­ral­ne” za pły­tę „Immor­tal Nystedt” nagra­ną wraz z Ensem­ble 96. W roku 2007 Fevang został nagro­dzo­ny hono­ro­wym odzna­cze­niem Nor­we­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Chóralnego.