0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nowe organy główne poświęcone

Nowe organy główne poświęcone

14 maja pod­czas uro­czy­stej litur­gii Mszy św. metro­po­li­ta kra­kow­ski — abp Marek Jędra­szew­ski poświę­cił nowe orga­ny głów­ne bazy­li­ki Mariackiej.

Orga­ny pisz­czał­ko­we, któ­re sta­no­wią cha­rak­te­ry­sty­kę muzycz­nej modli­twy w Koście­le łaciń­skim to wg Mozar­ta „król instru­men­tów”. Nale­ży je mieć w wiel­kim posza­no­wa­niu „jako tra­dy­cyj­ny instru­ment muzycz­ny, któ­re­go brzmie­nie cere­mo­niom kościel­nym doda­je maje­sta­tu, a umy­sły wier­nych pory­wa do Boga i spraw nie­bie­skich” . Tak napi­sa­li o orga­nach Ojco­wie Sobo­ru Waty­kań­skie­go II, oma­wia­jąc udział muzy­ki w litur­gii. Dźwięk pisz­cza­łek przy­po­mi­na nam ów dono­śny głos mówią­cy od tro­nu nie­bie­skie­go: „Oto przy­by­tek Boga z ludź­mi”. Z tego powo­du nasze pil­ne, wie­lo­let­nie sta­ra­nie o przy­wró­ce­nie świet­no­ści instru­men­ta­rium orga­no­we­go. Może­my modlić się wspól­no­to­wo przy akom­pa­nia­men­cie praw­dzi­we­go „kró­la instru­men­tów” — mówił pod­czas powi­ta­nia ks. inf. Dariusz Raś — archi­pre­zbi­ter bazy­li­ki Mariackiej.

Metro­po­li­ta kra­kow­ski arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski w homi­lii pod­kre­ślił wagę i nie­zwy­kłość wyda­rze­nia histo­rycz­ne­go, któ­re­go jeste­śmy nie tyl­ko świad­ka­mi, ale i uczest­ni­ka­mi. Tym­że wyda­rze­niem jest wysła­wia­nie Boga poprzez muzy­kę i poświę­ce­nie orga­nów, któ­re są praw­dzi­wie kró­lew­skim instru­men­tem pod gwiaź­dzi­stym skle­pie­niem bazy­li­ki Mariac­kiej. „I stąd dzięk­czy­nie­nie Bogu, że natchnął nie­któ­re oso­by by pod­ję­ły się wiel­kie­go, nie­ła­twe­go dzie­ła odno­wy tych orga­nów, a było to 7 lat temu w roku 2015, kie­dy poja­wi­ły się pierw­sze kon­kret­ne zamy­sły, aby przez to dzie­ło móc jesz­cze bar­dziej pięk­nie, a przez to bar­dziej szla­chet­nie sła­wić Pana zasia­da­ją­ce­go na wie­czy­stym tro­nie w Nowym Jeru­za­lem. Dzię­ku­je­my Panu Bogu tak­że za budow­ni­czych i wyko­naw­ców tych orga­nów – fir­mę Rie­ger Orgel­bu z Austrii, dzię­ku­je­my Panu Bogu za ofia­ro­daw­ców i dobro­czyń­ców tego nie­zwy­kłe­go instru­men­tu, któ­ry będzie za chwi­lę poświę­co­ny, a wraz z tym momen­tem jego dźwię­ki będą bar­dziej wzla­ty­wa­ły ku górze, aby wysła­wiać, Tego któ­re­go żad­ne sło­wo nie jest w sta­nie do koń­ca wysła­wić” — powie­dział arcybiskup.

W Mszy św. uczest­ni­czył nun­cjusz apo­stol­ski w Pol­sce — abp Salva­to­re Pen­nac­chio, a tak­że kra­kow­ski biskup pomoc­ni­czy Robert Chrząszcz. Pod­czas uro­czy­sto­ści wystą­pi­ły zespo­ły mariac­kie: Chór „Hasło”, Scho­la Mariac­ka i Cap­pel­la Maria­lis. Po Mszy św. odbył się krót­ki kon­cert inau­gu­ra­cyj­ny w wyko­na­niu mariac­kich orga­ni­stów: Bogu­sła­wa Grzyb­ka, Krzysz­to­fa Michał­ka, Micha­ła Piech­ni­ka i Zyg­mun­ta Kokoszki.

Orga­ny głów­ne posia­da­ją 62 gło­sy, w tym 8 zabyt­ko­wych pocho­dzą­cych ze star­szych mariac­kich instru­men­tów. Zacho­wa­ne zosta­ły np. naj­star­sze gło­sy Flet Major 8’ oraz Flet Minor 4’ pocho­dzą­ce z 1800 roku. Nowy, bogat­szy wygląd otrzy­mał zabyt­ko­wy pro­spekt orga­no­wy, któ­ry roz­bu­do­wa­no o dwie wie­że. Całość uzu­peł­nio­na zosta­ła rów­nież o ele­men­ty sny­cer­skie. Wygląd nowej sza­fy orga­no­wej jest kon­ty­nu­acją kla­sy­cy­stycz­ne­go pro­jek­tu Igna­ce­go Ziar­nic­kie­go. Empo­ra powró­ci­ła do swo­je­go pier­wot­ne­go kształ­tu. Nowy instru­ment głów­ny obsłu­gi­wa­ny jest przez 4‑manuałowy stół gry, pozwa­la­ją­cy na rów­no­cze­sną grę na orga­nach w pre­zbi­te­rium. Zecer pozwa­la na spraw­ną obsłu­gę instru­men­tu przez gra­ją­ce­go, a nowo­cze­sny sys­tem elek­tro­nicz­ny m. in. na nagra­nia utwo­rów i odtwa­rza­nie ich przez orga­ny w dowol­nym momen­cie. Boga­ta i róż­no­rod­na dys­po­zy­cja instru­men­tu wiel­kie­go umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie muzy­ki wie­lu epok – od baro­ku po muzy­kę współczesną.

Orga­ny bazy­li­ki Mariackiej

Trans­mi­sja z uroczystości