0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Odpust fary krakowskiej

Odpust fary krakowskiej

Ks. inf. Dariusz Raś: W roku set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę, 50 lat po koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku iko­ny czę­sto­chow­skiej, przy­by­wa­my na odpust fary kra­kow­skiej i na świę­to nasze­go mia­sta z wie­lo­ma myśla­mi i dzięk­czy­nie­niem. Pod­czas wspo­mi­na­nej koro­na­cji Kar­dy­nał Pry­mas Ste­fan Wyszyń­ski przy­brał wawel­ską kapę koro­na­cyj­ną, aby w tym solen­nym stro­ju nało­żyć na iko­nę Bogu­ro­dzi­cy zło­te dia­de­my. Ze stwo­szow­skie­go dzie­ła uczest­ni­cy tam­te­go wyda­rze­nia odczy­ta­li nową treść. Ręce Madon­ny, opa­da­ją­ce w sce­nie Zaśnię­cia, nabra­ły życia i bło­go­sła­wi­ły mia­stu. (…) Niech Mat­ka Pana szczę­ści nam z Góry swo­imi modli­twa­mi, w tajem­ni­cy Jej zaśnię­cia-przej­ścia do nie­ba cele­bro­wa­nej w tej Eucharystii.