0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

Odwagi

Odwagi

Komuż dzi­siaj nie potrze­ba odważ­nej posta­wy św. Jana Chrzci­cie­la? Tej odwa­gi życia potrze­ba wszyst­kim tym, któ­rzy się lęka­ją. Jed­ni może lęka­ją się pocho­ro­wa­ne­go, zdez­in­te­gro­wa­ne­go świa­ta szpi­tal­nych sal? Inni może lęka­ją się momen­tu śmier­ci? Może tego, że życie wiecz­ne jest w opo­wie­ściach pięk­ne, ale nie­pew­ne jakoś na zie­mi i chy­ba nie jest jesz­cze teraz do zaak­cep­to­wa­nia? A może ktoś oba­wia się kolej­ne­go upad­ku w grzech, z któ­re­go tyle razy obie­cy­wał się popra­wić? A może oba­wia­my się tego, że za 12 dni nadej­dą Świę­ta i nic w naszym życiu się nie zmie­ni? A może są tacy któ­rzy drżą przed świę­ta­mi w samot­no­ści i ubó­stwie? Z pomo­cą przy­cho­dzi nam mądra pieśń adwentowa:

Nabierz­cie ducha i pod­nie­ście głowy,
bo zbli­ża się wasze odkupienie.
Bóg dał nam życie wieczne,
a to życie jest w Jego Synu.

Pieśń rorat­nia „Nabierz­cie ducha” jest szcze­gól­na. Dla­cze­go? Poja­wi­ła się zupeł­nie nie­daw­no. Zawie­ra ją pły­ta „Mara­na­tha” z 2015  roku, któ­ra poka­za­ła Pol­sce kom­po­zy­cje ludzi zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem pol­skich domi­ni­ka­nów. Jej treść pocho­dzi z wer­se­tów pol­skie­go tłu­ma­cze­nia Pisma Świę­te­go wedle zasa­dy sola Scrip­tu­ra! Zwrot­ki poszcze­gól­ne zwra­ca­ją uwa­gę na prze­mi­jal­ność cza­su, śmier­ci, pła­czu oraz na nową atmos­fe­rę domu Ojca, tam gdzie nocy nie będzie. Pieśń nale­ży więc do typu pie­śni adwen­to­wych o tre­ści apo­ka­lip­tycz­nej. Frag­men­ty Pisma wyty­cza­ją odwa­gą posta­wę osób, któ­re wie­rzą w życie wiecz­ne i obser­wu­ją nara­sta­ją­ce zna­ki nad­cho­dzą­ce­go koń­ca świa­ta. Refren z Ewan­ge­lii św. Łuka­sza (21,28) nastra­ja nas do patrze­nia w przy­szłość, opar­te­go na zmar­twych­wsta­niu Jezu­sa Chry­stu­sa. Osta­tecz­nie odważ­ną dro­gę wyj­ścia z prze­róż­nych sytu­acji poka­zu­je prze­cież nam Chrystus.

I będą oglą­dać Jego oblicze
a imię Jego — na ich czołach
I odtąd już nocy nie będzie
bo Pan Bóg będzie świe­cił nad nimi

Autor­ką melo­dii nawią­zu­ją­cej do rene­san­so­wej poli­fo­nii jest kom­po­zy­tor­ka, dyry­gent­ka i woka­list­ka Urszu­la Dąbrow­ska-Roga­la. Ta uro­dzo­na w 1983 roku zna­na w śro­do­wi­sku litur­gicz­nym autor­ka ukoń­czy­ła stu­dia kom­po­zy­cji na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym w War­sza­wie oraz Pody­plo­mo­we Stu­dia Chór­mi­strzo­stwa i Emi­sji Gło­su w Byd­gosz­czy. Zwią­za­na jest na co dzień z para­fią oo. Domi­ni­ka­nów na war­szaw­skim Słu­że­wie. Jej kom­po­zy­cje wyda­no w śpiew­ni­kach „Nie­po­ję­ta Trój­co” oraz „Chcę widzieć Boga”, a ta pt. „Nabierz­cie ducha” wyda­je się być jej odważ­nym wyzna­niem wia­ry w wiecz­ne życie.

Teraz widzi­my jak­by w zwier­cia­dle niejasno
wte­dy zaś ujrzy­my twa­rzą w twarz.
Teraz pozna­ję po części,
wte­dy zaś będę pozna­wał tak jak sam zosta­łem poznany

Powtór­ne przyj­ście Jezu­sa nastra­ja nas do odwa­gi i gor­li­wo­ści pierw­szych chrze­ści­jan, ocze­ku­ją­cych na powrót Chry­stu­sa w chwa­le. Pro­si­my dzi­siaj, aby i nas Dobry Bóg natchnął, zara­dził naszym stra­chom i je prze­zwy­cię­żył życio­wym męstwem. Eucha­ry­stia jest jed­ną wiel­ką zachę­tą do odwa­gi: z Niej nabie­raj­my ducha, pod­nie­śmy gło­wy, bo zbli­ża­ją się Świę­ta nasze­go odku­pie­nia. Amen.

/​ks. inf. Dariusz Raś/