0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

23. Niedziela Zwykła

23. Niedziela Zwykła

1. Dzi­siaj XXIV Piel­grzym­ka Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej do Kal­wa­rii Zebrzydowskiej.

2. W litur­gii Kościo­ła będzie­my przeżywać:
• w czwar­tek – Świę­to Naro­dze­nia NMP.
— godz. 15.00 w naszej bazy­li­ce zosta­nie odpra­wio­na Msza Świę­ta w inten­cji zmar­łe­go Śp. Ks. Kar­dy­na­ła Fran­cisz­ka Macharskiego
— Ojco­wie Kar­me­li­ci z ul. Kar­me­lic­kiej zapra­sza­ją w tym dniu na uro­czy­stość Odpu­sto­wą Mat­ki Bożej „Pia­sko­wej”, „Pani Kra­ko­wa”. Suma odpu­sto­wa o godz. 18.00.
• w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Anie­li Sala­wy, dziewicy

3. Przy­po­mi­na­my że nasza Para­fia orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Zie­mi Świę­tej w ter­mi­nie 19–26 listo­pa­da br. Plan wyjaz­du moż­na otrzy­mać w zakry­stii, znaj­du­je się on tak­że w gablo­tach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub telefonicznie.

4. W tym tygo­dniu zapra­sza­my na nastę­pu­ją­ce kon­cer­ty w naszej bazylice:
• we wto­rek – o godz. 20.00 Mariac­ki Festi­wal Organowy
• w śro­dę – o godz. 19.15 „Mło­dzi Arty­ści w Krakowie”

5. Pań­stwo Ewa i Karol Kowal­scy z Gdy­ni poda­ro­wa­li bazy­li­ce srebr­ne ser­ce jako wdzięcz­ność za otrzy­ma­ne łaski od naszej Patron­ki. Ser­ce zosta­nie umiesz­czo­ne jako wotum w jed­nej z kaplic.

6. Zachę­ca­my do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej, któ­rą moż­na nabyć w zakrystii.

Wszyst­kim modlą­cym się w naszej Bazy­li­ce Mariac­kiej, szcze­gól­nie dzie­ciom i mło­dzie­ży w nowym roku szkol­nym, życzy­my Boże­go błogosławieństwa.