0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

29. Niedziela Zwykła

29. Niedziela Zwykła

1. Do naszej para­fii wpły­nę­ły nastę­pu­ją­ce podziękowania:
• Od Ks. Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza za sfi­nan­so­wa­nie przez Para­fię Mariac­ką eta­tu pra­cow­ni­ka biu­ra Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go Świa­to­wych Dni Młodzieży.
• Od Fun­da­cji Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia za zebra­ną w naszej bazy­li­ce ramach dnia Papie­skie­go kwo­tę 1121 zł.
• Od Wspól­no­ty L’Arche (Larsz) za ofia­ry zebra­ne do puszek w cza­sie kwe­sty przed naszą bazy­li­ką w nie­dzie­lę 2 paź­dzier­ni­ka w kwo­cie 10 354 złote.

2. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• dzi­siaj – 38 rocz­ni­ca wybo­ru Ks. Kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na papie­ża. W cen­trum Św. Jana Paw­ła II – Nie lękaj­cie się – Kon­se­kra­cja kościo­ła przez Ks. Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza Metro­po­li­tę Krakowskiego.
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie Św. Igna­ce­go Antio­cheń­skie­go, bisku­pa i męczennika
• we wto­rek — Świę­to Św. Łuka­sza, ewan­ge­li­sty. Świę­ty Łukasz jest patro­nem służ­by zdrowia.
• w czwar­tek – Uro­czy­stość Św. Jana Kan­te­go, pre­zbi­te­ra, głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Krakowa.
• w pią­tek – wspo­mnie­nie bł. Jaku­ba Strze­mię, biskupa
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie Św. Jana Paw­ła II, papie­ża. Cen­trum Jana Paw­ła II „Nie lękaj­cie się” w Kra­ko­wie zapra­sza na Mszę Świę­tą z pro­ce­sją świa­tła o godz. 17.00

3. Codzien­nie, przez cały mie­siąc paź­dzier­nik o godz. 18.00, zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę różańcową.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za zmar­łych dla naszych Para­fian, kra­ko­wian oraz wszyst­kich modlą­cych się w naszej bazy­li­ce, zarów­no rocz­ne jak i jed­no­ra­zo­we moż­na skła­dać w zakrystii.

5. Od 1 paź­dzier­ni­ka w koście­le Św. Woj­cie­cha na Ryn­ku Głów­nym kon­ty­nu­owa­na jest wie­czor­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, wraz z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi świę­tej pod nazwą Szpi­tal Domo­wy. Ado­ra­cja trwa od godz. 20.00 do 21.30 i koń­czy się Eucha­ry­stią o godz. 21.37.

6. W tro­sce o stan śro­do­wi­ska infor­mu­je­my, że mia­sto Kra­ków posia­da środ­ki finan­so­we bez­zwrot­ne do wymia­ny sta­rych pie­ców węglo­wych. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać os. Zgo­dy 2 oraz w filiach Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej.

7. W zakry­stii naszej świą­ty­ni jest do naby­cia nowy mariac­ki kalen­darz na rok 2017 oraz modli­tew­nik – Bło­go­sła­wio­ny kto zaufał Panu. Zachę­ca­my do zakupu!