0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Ornat z inskrypcją „Memento Animarum …”

Ornat z inskrypcją „Memento Animarum …”

Ornat z proś­bą o modli­twę za dusze zmar­łych, pocho­dzą­cy ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie 

Czas powsta­nia: 1. poł. XVIII w.

Tech­ni­ka: haft naśla­du­ją­cy tech­ni­kę chińską

Fun­da­cja: nie­zna­nych z nazwi­ska Leona i Anto­ni­ny (inskryp­cja umiesz­czo­na na pod­szew­ce ornatu)

Ornat uszy­ty został w cało­ści z jedwab­ne­go atła­su w kolo­rze czer­wo­nym. Wyha­fto­wa­no na nim jasno­kre­mo­wy­mi, jedwab­ny­mi nić­mi wzór roślin­ny utwo­rzo­ny ze swo­bod­nie roz­miesz­czo­nych, fili­gra­no­wych, dłu­gich gałą­zek z kwia­ta­mi i liść­mi. Płat­ki nie­któ­rych kwia­tów ozdo­bio­ne są geo­me­trycz­ny­mi deseniami.

Bez­po­śred­nio na ory­gi­nal­nej, baweł­nia­nej, zabar­wio­nej na poma­rań­czo­wo pod­szew­ce orna­tu wyko­na­no czar­nym atra­men­tem napis: Memen­to Ani­ma­rum Leonis et Anto­ni­nae, czy­li Wspo­mnij Dusze Leona i Anto­ni­ny. Poni­żej dopi­sa­no: fun­da­to­ra, a następ­nie zatar­to ten fragment.