0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Różańcowej

Ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Różańcowej

Ornat z wize­run­kiem Mat­ki Boskiej Różań­co­wej ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Krakowie 

Miej­sce powsta­nia: Haft – Manu­fak­tu­ra Ludwi­ki z Mnisz­chów Potoc­kiej, Kra­si­czyn, Polska

Fun­da­cja: Naj­praw­do­po­dob­niej dar ks. archi­pre­zbi­te­ra Jac­ka Łopac­kie­go z 1751 r.

Ornat uszy­to z jasno­kre­mo­wej tka­ni­ny ada­masz­ko­wej. Przed­nią kolum­nę sza­ty litur­gicz­nej zdo­bią hafto­wa­ne sym­bo­le i lite­ry: zwień­czo­na różo­wy­mi kwia­ta­mi koro­na oto­czo­na krę­giem z dwu­na­stu zło­tych, sze­ścio­ra­mien­nych gwiazd, zło­te lite­ry MRA oraz zło­ty pół­księ­życ. Na bokach orna­tu umiesz­czo­no czte­ry anioł­ki, sie­dzą­ce lub klę­czą­ce na błę­kit­no-srebr­nych obło­kach. Jeden z anioł­ków ma zło­żo­ne ręce w geście modli­twy, a pozo­sta­łe trzy­ma­ją w dło­niach kwiat lilii, róża­niec oraz owal­ną, srebr­ną tar­czę ze zło­ty­mi lite­ra­mi MA oraz z koro­ną i sercem.

Tył orna­tu zdo­bi haft figu­ral­ny z przed­sta­wie­niem Mat­ki Boskiej Różań­co­wej. Mary­ja z Dzie­ciąt­kiem Jezus, trzy­ma­ją w dło­niach różań­ce, a ich gło­wy ota­cza­ją nim­by utwo­rzo­ne z dwu­na­stu zło­tych, sze­ścio­ra­mien­nych gwiazd. Maria stoi na pół­księ­ży­cu umiesz­czo­nym na obło­ku. Po bokach u dołu tyl­nej czę­ści orna­tu umiesz­czo­ne są dwa klę­czą­ce anioł­ki ze zło­żo­ny­mi w geście modli­twy ręka­mi. U góry umiesz­czo­ne są czte­ry głów­ki anio­łów przy­glą­da­ją­cych się sce­nie z obłoków.

przód orna­tu
tył orna­tu