0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Pachnidła w Krakowie — wykład o. Adama Szustaka

Data

12 lutego 2018

Godzina

19:00-21:00

Miejsce

Auditorium Maximum UJ
ul. Krupnicza 33

Kraków

Pachnidła w Krakowie — wykład o. Adama Szustaka

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję o. Ada­ma Szu­sta­ka OP z cyklu „Pach­ni­dła” — o budo­wa­niu związ­ków i miłości.
Wyda­rze­nie będzie mia­ło miej­sce w sali Audi­to­rium Maxi­mum UJ przy ul. Krup­ni­czej w Krakowie.

Wspól­no­ty mariac­kie, Sala Na Górze, Wspól­no­ta Pan AMA i Scho­la Mariac­ka są współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi konferencji.

Zapra­sza­my do udzia­łu na miej­scu lub śle­dze­nia inter­ne­to­wej trans­mi­sji na żywo. Będzie dostęp­na na kana­le Bazy­li­ki Mariac­kiej na You Tube.

Wstęp wol­ny, ale ilość miejsc ogra­ni­czo­na (1200 osób; brak wcze­śniej­szych zapi­sów, decy­du­je kolej­ność przybycia).