0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Pamiątkowa cegiełka mariacka

Pamiątkowa cegiełka mariacka

W zakry­stii bazy­li­ki moż­na nabyć pamiąt­ko­wą cegieł­kę z moty­wa­mi mariac­ki­mi: bry­łą kościo­ła Mariac­kie­go, ołta­rzem dłu­ta Wita Stwo­sza, poli­chro­mią Jana Matej­ki i haftem Gabrie­la Malinowskiego. 

Cegieł­ka prze­zna­czo­na jest na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­wo-kul­tu­ro­we­go dziedzictwa.

Zachę­ca­my do wspar­cia naszych dzia­łań, jak rów­nież do pamiąt­ko­we­go wpi­su w księ­dze darczyńców.

Poszcze­gól­ne ele­men­ty, bez zesta­wu, są do naby­cia w skle­pie Arkos.

Zestaw cegieł­ko­wy z frag­men­ta­mi poli­chro­mii Jana Matej­ki i figu­ra­mi z ołta­rza dłu­ta Wita Stwosza 

 

Zestaw cegieł­ko­wy z frag­men­ta­mi z ołta­rza dłu­ta Wita Stwosza

 

Zestaw cegieł­ko­wy z frag­men­ta­mi haftu z orna­tu Gabrie­la Mali­now­skie­go i anio­łem z ołta­rza dłu­ta Wita Stwosza 

 

Zestaw cegieł­ko­wy z bry­łą kościo­ła Mariac­kie­go i żaczkiem