0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Październikowy nabór do Scholi Mariackiej

Październikowy nabór do Scholi Mariackiej

Ser­decz­nie zapra­sza­my Wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by dołą­czyć do Scho­li Mariac­kiej, śpie­wa­ją­cej m.in. na mszy św. dla absol­wen­tów i stu­den­tów. Wystar­czy dobrze śpie­wać, nie trze­ba znać nut! Nabór pro­wa­dzi­my do sopra­nów, altów, teno­rów i basów.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o podej­ście do scho­li po Mszy św. godz. 18.30 w dowol­ny czwar­tek lub w nie­dzie­lę w październiku.

Pró­by: czwart­ki i nie­dzie­le o godz. 17.00. Kon­takt w razie pytań: kantor@​mariacki.​com.