0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Pomoc Ukraińcom w Pensjonacie Pola

Pomoc Ukraińcom w Pensjonacie Pola

W Pen­sjo­na­cie Pola — Mariac­kim Cen­trum Wypo­czyn­ko­wo-Rekre­acyj­nym w Bro­no­wi­cach schro­nie­nie znaj­du­ją mat­ki z dzieć­mi oraz oso­by star­sze, któ­re musia­ły ucie­kać z ogar­nię­tej woj­ną Ukrainy. 

Obec­nie pomoc otrzy­mu­je 26 osób pocho­dzą­cych z Char­ko­wa i Kijo­wa: 21 doro­słych (w tym trzy oso­by star­sze) oraz 5 dzie­ci. „Jeste­śmy nie­zwy­kle wdzięcz­ni za oka­za­ne nam ser­ce i pomoc. Woj­na jest bole­snym i trud­nym doświad­cze­niem. Moja rodzi­na musia­ła opu­ścić ostrze­li­wa­ny Char­ków, ale mam nadzie­ję, że kie­dyś uda nam się powró­cić na Ukra­inę” – mówi jed­na z kobiet.

Uchodź­cy otrzy­ma­li zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie i opie­kę. Dla dzie­ci zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła tak­że bawial­nia. W pomoc zaan­ga­żo­wa­li się wolon­ta­riu­sze. Dodat­ko­wo, na rzecz ukra­iń­skich rodzin prze­by­wa­ją­cych w pen­sjo­na­cie kra­kow­skie Arcy­brac­two Miło­sier­dzia prze­ka­za­ło dary w posta­ci poży­wie­nia, środ­ków czy­sto­ści oraz zesta­wów cza­pek i szalików.