0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Poświęcenie nowych organów

Poświęcenie nowych organów

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że 14 maja o godz. 17.00 nastą­pi uro­czy­ste poświę­ce­nie nowych orga­nów głów­nych bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie. Mszy św. kon­ce­le­bro­wa­nej prze­wod­ni­czył będzie metro­po­li­ta kra­kow­ski arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. Pod­czas niej wystą­pią zespo­ły mariac­kie: Chór „Hasło”, Scho­la Mariac­ka i Cap­pel­la Maria­lis. Po Mszy odbę­dzie się krót­ki kon­cert inau­gu­ra­cyj­ny w wyko­na­niu mariac­kich organistów. 

Mariac­ka muzy­ka od stu­le­ci ści­śle zwią­za­na jest z trze­ma instru­men­ta­mi pisz­czał­ko­wy­mi: orga­na­mi mały­mi nawy połu­dnio­wej, chó­ro­wy­mi oraz głów­ny­mi. Aby mogły one zachwy­cać swo­im dosko­na­łym brzmie­niem koniecz­na była ich rewi­ta­li­za­cja. Pro­ces ten roz­po­czął się w 2015 roku i trwał pra­wie sie­dem lat.

8‑głosowy pozy­tyw Toma­sza Fal­la z koń­ca XIX wie­ku wyma­gał sto­sun­ko­wo drob­nych korekt lokal­ne­go organ­mi­strza Lecha Sko­czy­la­sa, któ­ry doko­nał czysz­cze­nia i stro­je­nia tego instru­men­tu w 2016  roku. Nato­miast pocho­dzą­ce z 1912 roku, a dziś 14-gło­so­we orga­ny chó­ro­we autor­stwa Kazi­mie­rza Żebrow­skie­go w pre­zbi­te­rium zosta­ły odda­ne do użyt­ku 15 grud­nia 2018 roku po grun­tow­nym remon­cie doko­na­nym przez fir­mę Rie­ger Orgel­bau. To obec­nie jed­na z naj­lep­szych na świe­cie firm budu­ją­cych orga­ny. W swo­im dorob­ku posia­da instru­men­ty m.in. w wie­lu kate­drach na całym świe­cie, a tak­że salach kon­cer­to­wych, jak choć­by Fil­har­mo­nia Wie­deń­ska czy Paryska.

W przy­pad­ku orga­nów głów­nych koniecz­ne były zarów­no prze­bu­do­wa jak i grun­tow­na kon­ser­wa­cja, któ­rą zapew­ni­ła pra­cow­nia Rie­ge­ra. Orga­ny głów­ne posia­da­ją 62 gło­sy, w tym 8 zabyt­ko­wych pocho­dzą­cych ze star­szych mariac­kich instru­men­tów. Zacho­wa­ne zosta­ły np. naj­star­sze gło­sy Flet Major 8’ oraz Flet Minor 4’ pocho­dzą­ce z 1800 roku. Nowy, bogat­szy wygląd otrzy­mał zabyt­ko­wy pro­spekt orga­no­wy, któ­ry roz­bu­do­wa­no o dwie wie­że. Całość uzu­peł­nio­na zosta­ła rów­nież o ele­men­ty sny­cer­skie. Wygląd nowej sza­fy orga­no­wej jest kon­ty­nu­acją kla­sy­cy­stycz­ne­go pro­jek­tu Igna­ce­go Ziar­nic­kie­go. Empo­ra powró­ci­ła do swo­je­go pier­wot­ne­go kształ­tu. Nowy instru­ment głów­ny obsłu­gi­wa­ny jest przez 4‑manuałowy stół gry, pozwa­la­ją­cy na rów­no­cze­sną grę na orga­nach w pre­zbi­te­rium. Zecer pozwa­la na spraw­ną obsłu­gę instru­men­tu przez gra­ją­ce­go, a nowo­cze­sny sys­tem elek­tro­nicz­ny m. in. na nagra­nia utwo­rów i odtwa­rza­nie ich przez orga­ny w dowol­nym momen­cie. Boga­ta i róż­no­rod­na dys­po­zy­cja instru­men­tu wiel­kie­go umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie muzy­ki wie­lu epok – od baro­ku po muzy­kę współczesną.

Rewi­ta­li­za­cja instru­men­tów mariac­kich przy­czy­ni­ła się tak­że do odno­wie­nia i kon­ser­wa­cji prze­strze­ni, któ­ra je ota­cza. Pra­ce kon­ser­wa­tor­skie prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły za orga­na­mi w pre­zbi­te­rium oraz na głów­nym chó­rze muzycz­nym. Wyko­na­no m.in. sta­lo­wą kon­struk­cję nośną wraz ze wzmoc­nie­niem ist­nie­ją­cej empo­ry chó­ru, zamon­to­wa­no nowe wygłu­szo­ne pod­ło­gi drew­nia­ne i wyre­mon­to­wa­no klat­ki scho­do­we pro­wa­dzą­ce na chór. Peł­nej kon­ser­wa­cji tech­nicz­nej i este­tycz­nej pod­da­na zosta­ła empo­ra chó­ru głów­ne­go, jej spodnia część wraz z rekon­struk­cją bra­ku­ją­cych ele­men­tów. Odre­stau­ro­wa­ne zosta­ły tak­że pobli­skie matej­kow­skie poli­chro­mie oraz małe okno witrażowe.

Współ­fun­da­to­rem nowe­go instru­men­tu oraz całe­go pro­jek­tu rewi­ta­li­za­cji prze­strze­ni muzycz­nej w koście­le jest kra­kow­ska fir­ma infor­ma­tycz­na Comarch SA. Pra­ce nad pro­jek­tem prze­bie­ga­ły pod nad­zo­rem Woje­wódz­kie­go Urzę­du Ochro­ny Zabyt­ków w Krakowie.

Trans­mi­sja z wyda­rze­nia na kana­le YouTu­be bazy­li­ki Mariackiej.

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku

 fot. ks. Seweryn Puchała, zbiory archiwum bazyliki Mariackiej