0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Potrzeba miłować

Potrzeba miłować

Pod­czas wszyst­kich nie­dziel­nych Mszy św. w bazy­li­ce kaza­nie gło­sił ks. Jacek Krze­mień, kape­lan Wspól­no­ty Chleb Życia.

W homi­lii ks. Jacek Krze­mień mówił o dro­dze czło­wie­ka do nie­ba. „Nie wystar­czy być czło­wie­kiem pra­wa i tra­dy­cji. Nie wystar­czy nie zabi­jać, nie kraść, nie cudzo­ło­żyć. Nie wystar­czy cho­dzić do kościo­ła, nie wystar­czy modlić się. Potrze­ba miło­wać. Naj­prost­sza dro­ga do nie­ba to wła­śnie dro­ga miło­sier­dzia. Nie­raz powin­no­ścią jest opu­ścić Chry­stu­sa w modli­twie dla Chry­stu­sa w dru­gim czło­wie­ku” – zaznaczał.

Duchow­ny pod­kre­ślał rów­nież, że praw­do­po­dob­nie w nie­bie spo­tka­my oso­by, któ­rych nigdy byśmy się tam nie spo­dzie­wa­li. Tych, któ­rych czę­sto nazy­wa­my zły­mi lub po pro­stu nie lubi­my. Pod­kre­ślał, że „być może oni w swo­im życiu uczy­ni­li dzie­ła miło­ści, któ­rych my nigdy nie uczy­ni­my, bo chce­my obejść pra­wo miło­ści. Być może dali i dają oni chleb. Być może w opie­kę wzię­li wdo­wę, być może pochy­li­li się na uli­cy nad leżą­cym w bło­cie bezdomnym”.

Wspól­no­ta Chleb Życia, któ­rej ks. Krze­mień jest kape­la­nem, pro­wa­dzi 9 domów, dla ludzi bez­dom­nych, sta­rych, cho­rych i matek z dzieć­mi, sta­ra­jąc się  stwo­rzyć miej­sce do god­ne­go życia i umoż­li­wić im powrót do spo­łe­czeń­stwa. Nato­miast fun­da­cja Wspól­no­ty wal­czy z barie­ra­mi edu­ka­cyj­ny­mi na jakie napo­ty­ka­ją dzie­ci i mło­dzież z ubo­gich rodzin, bez­ro­bo­ciem i wyklu­cze­niem osób nie­peł­no­spraw­nych. W Kra­ko­wie dom Wspól­no­ty znaj­du­je się w Bro­no­wi­cach przy ul. Pod Strze­chą 31a.  Jak pod­kre­ślał ksiądz „jest to wspól­ne dzie­ło bazy­li­ki Mariac­kiej i nasze. Bazy­li­ka w miło­sier­dziu swo­im dała budy­nek, a my ten dom pro­wa­dzi­my. Jest tutaj nie­zwy­kle potrzebny”.

Zebra­ne pod­czas Mszy św. dat­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność Wspól­no­ty Chleb Życia.