0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Prymicje parafialne

Prymicje parafialne

Dziś w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie o godz. 18:30 cie­szy­my się z pry­mi­cji para­fial­nych. Ojciec pry­mi­cjant Rafał Groń­ski OP pocho­dzi z Kra­ko­wa, ukoń­czył stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ku Archi­tek­tu­ra i Urba­ni­sty­ka na Wydzia­le Archi­tek­tu­ry Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej. Uczest­ni­czył przez lata w spo­tka­niach wspól­no­ty Sala na Górze i jego powo­ła­nie jest owo­cem ducho­wo­ści Sta­re­go Mia­sta w Kra­ko­wie. Do Zako­nu Bra­ci Domi­ni­ka­nów wstą­pił w roku 2014. W cza­sie posłu­gi dia­koń­skiej był zaan­ga­żo­wa­ny m.in. w Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie „Becz­ka”. 29 maja br. w Kra­ko­wie przy­jął świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu z rąk bp. Miko­ła­ja Łuczo­ka OP. Neo­pre­zbi­ter — ojciec Rafał został już asy­gno­wa­ny do klasz­to­ru Bra­ci Domi­ni­ka­nów w Gdań­sku, gdzie od lip­ca cze­ka na nie­go dusz­pa­ster­skie dzia­ła­nie. Kaza­nie pry­mi­cyj­ne wygło­si jego kole­ga z ul. Grodz­kiej ks. Andrzej Wasi­lew­ski-Kruk — rów­nież nasz rodak, rok świę­ceń 2013, wika­riusz Para­fii Sal­wa­tor­skiej w Kra­ko­wie. Radu­je­my się z tego dnia i modli­my się za Kościół w Sta­rym Kra­ko­wie, za wszyst­kie zakon­ne i die­ce­zjal­ne ini­cja­ty­wy oraz o nowe powo­ła­nia do róż­no­ra­kich cha­ry­zma­tów w Kościele.

fot. oo. Dominikanie