0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Przebudowa organów głównych

Przebudowa organów głównych

Od 2015 roku w bazy­li­ce Mariac­kiej pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad pro­jek­tem rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium. Obec­nie moder­ni­zo­wa­ne są orga­ny głów­ne. Pla­no­wa­ne zakoń­cze­nie prac to II poło­wa 2021 roku. 

Nasz instru­ment głów­ny posia­dał będzie doce­lo­wo 62 gło­sy, w tym 8 zabyt­ko­wych pocho­dzą­cych ze star­szych mariac­kich instru­men­tów. Zacho­wa­ne zosta­ną naj­star­sze gło­sy: Flet Major 8’ oraz Flet Minor 4’ pocho­dzą­ce z 1800 roku. W opi­nii eks­per­tów gło­sy te cha­rak­te­ry­zu­je szla­chet­ne brzmie­nie oraz wyso­ka jakość mate­ria­łu i wyko­na­nia. Nowy, bogat­szy wygląd otrzy­ma zabyt­ko­wy pro­spekt orga­no­wy, któ­ry roz­bu­do­wa­ny zosta­nie o dwie wie­że. Całość uzu­peł­nio­na będzie rów­nież o ele­men­ty sny­cer­skie. Wygląd nowej sza­fy orga­no­wej będzie kon­ty­nu­acją kla­sy­cy­stycz­ne­go pro­jek­tu Igna­ce­go Ziar­nic­kie­go. Nowy instru­ment obsłu­gi­wa­ny będzie przez 4 manu­ało­wy stół gry, pozwa­la­ją­cy rów­nież na grę na orga­nach w prezbiterium.

Każ­dy może wes­przeć budo­wę instru­men­tu głów­ne­go. Zapraszamy!
Para­fia Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (Para­fia Mariac­ka w Krakowie)
Bank Pekao S.A.
nr kon­ta: 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360
dopi­sek: daro­wi­zna na cele kul­tu — organy

Kalen­da­rium prac nad orga­na­mi głównymi: 

- 2015 – oce­na sta­nu instru­men­ta­rium bazy­li­ki Mariac­kiej przez Archi­die­ce­zjal­ną Komi­sję Muzy­ki Kościelnej
Kon­kurs na reno­wa­cję instru­men­tów wygra­ła austriac­ka fir­ma Rie­ger Orgelbau.

- 2016–2017 – pra­ce przy­go­to­waw­cze i planistyczne

- 2018 – reno­wa­cja orga­nów chó­ro­wych w pre­zbi­te­rium, wizy­ta dele­ga­cji admi­ni­stra­cji bazy­li­ki w sie­dzi­bie fir­my Rie­ger w Schwa­rzach w Austrii

- 2019–2020 – budo­wa czę­ści skła­do­wych instru­men­tu w Schwarzach

- Wrze­sień 2020 – I etap mon­ta­żu instru­men­tu głównego
Pra­ce roz­po­czę­ły się 14 wrze­śnia. Na pierw­szy etap mon­ta­żu zło­ży­ły się: budo­wa kon­struk­cji nośnej, budo­wa sza­fy orga­no­wej zawie­ra­ją­cej ele­men­ty zabyt­ko­we poprzed­nie­go pro­spek­tu, insta­la­cja mie­chow­ni, dmu­chaw, kana­łów powietrz­nych, wia­trow­nic oraz naj­więk­szych pisz­cza­łek gło­sów pedałowych.

- Paź­dzier­nik i listo­pad 2020 – pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy zacho­wa­nych zabyt­ko­wych frag­men­tach pro­spek­tu oraz pra­ce zdob­ni­cze przy nowych czę­ściach sza­fy organowej

- Listo­pad 2020 – II etap montażu
Zain­sta­lo­wa­ne zosta­ły pozo­sta­łe ele­men­ty orga­nów tj. pisz­czał­ki, ele­men­ty trak­tu­ry, stół gry i urzą­dze­nia elektroniczne.

- Wio­sna 2021 – stro­je­nie i into­na­cja instrumentu

- Jesień 2021 – pla­no­wa­ne zakoń­cze­nie budo­wy orga­nów głównych

DZIĘKUJEMY NASZYM OFIARODAWCOM ZA WSPARCIE OKAZANE PRZY DUŻYCH PROJEKTACH PROWADZONYCH PRZEZ PARAFIĘ MARIACKĄ ORAZ PODCZAS PANDEMII

Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Mało­pol­ski Urząd Woje­wódz­ki, Pan Pre­zy­dent Mia­sta Kra­ko­wa prof. Jacek Maj­chrow­ski, Spo­łecz­ny Komi­tet Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa, Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego;

Akon Sp. z o. o., Blue Media Spół­ka Akcyj­na, Budrem Kra­ków, Cen­trum Sztu­ki Ludo­wej IMAGO, Chór Fil­har­mo­nii Oslo, Comarch S.A., Eko­tra­de Sp. z o. o., Fir­ma Han­dlo­wa ENERGO-TUR  Sp. z o. o., Fun­da­cja Fami­lij­na Rodzi­ny Wen­t­zlów, Fun­da­cja Incan­to, Fun­da­cja Rodzi­ny Enge­lów, Fun­da­cja Rodzi­ny Fili­pia­ków, Fun­da­cja Tau­ron, Kra­kow­ska Kon­gre­ga­cja Kupiec­ka, Kra­kow­skie Przed­się­bior­stwo Wytwór­czo-Usłu­go­we ARTIM, Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło”;

oraz licz­ne fun­da­cje prywatne