0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Przyjaciele

Sklep Arkos
Zapra­szamy do odwie­dze­nia skle­pu „Arkos” ofe­ru­ją­ce­go arty­kuły kościel­ne i dewo­cjo­na­lia. Znaj­du­je się on przy pla­cu Mariac­kim 5.
tel. 12 421 86 61
Godzi­ny otwarcia:
Poniedziałek–Piątek 10.00—18.00
Sobo­ta – 10.00—14.00

Hotel Wit Stwosz
Miej­scem, w któ­rym war­to się zatrzy­mać pod­czas poby­tu w Kra­ko­wie jest dzia­ła­ją­cy od 1998 roku Hotel Wit Stwosz zlo­ka­li­zo­wa­ny nie­opo­dal Sta­re­go Ryn­ku, w samym cen­trum mia­sta, przy uli­cy Miko­łaj­skiej 28. Mie­ści się on w zabyt­ko­wej kamie­ni­cy, któ­rej począt­ki się­ga­ją póź­ne­go średniowiecza.

Ośro­dek wypo­czyn­ko­wo reko­lek­cyj­ny Totus Tuus im. Ks. Kard. Karo­la Woj­ty­ły w Zembrzycach 
Ośro­dek wypo­czyn­ko­wo reko­lek­cyj­ny  szcze­gól­nie sprzy­ja kon­tem­pla­cji, wyci­sze­niu oraz wypo­czyn­ko­wi. Obiekt skła­da się z trzech zespo­łów budyn­ków, z któ­rych każ­dy zwa­ny jest „Pola­ną”. Całość usy­tu­owa­na jest na 14-hek­ta­ro­wej ogro­dzo­nej pose­sji malow­ni­czo poło­żo­nej wśród lasów, z potokiem.

Pen­sjo­nat Pola
Trzy­gwiazd­ko­wy „Pen­sjo­nat Pola” w kra­kow­skich Bro­no­wi­cach to zabyt­ko­wy budy­nek noszą­cy nazwę „Strze­cha”, któ­ry został odre­stau­ro­wa­ny i przy­sto­so­wa­ny jako obiekt noc­le­go­wy. Budy­nek usy­tu­owa­ny jest przy uli­cy Pod Strze­chą nr 14.