0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Reanimacja zranionego świata — rekolekcje wielkopostne

Reanimacja zranionego świata — rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta”, któ­re odbę­dą się od 7 do 11 kwiet­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej. Popro­wa­dzi je domi­ni­ka­nin o. Stach Nowak. 

Na czym pole­ga reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta? Co to w ogó­le ozna­cza, że świat jest zra­nio­ny? Jak odna­leźć Boga i jak chrze­ści­ja­nin może się odna­leźć we współ­cze­snym świe­cie? Na te pyta­nia spró­bu­je­my odpo­wie­dzieć wraz z ojcem Sta­chem Nowa­kiem — domi­ni­ka­ni­nem, dusz­pa­ste­rzem aka­de­mic­kim w Lubli­nie, zafa­scy­no­wa­nym kate­che­tą dla doro­słych kato­li­ków, pro­pa­ga­to­rem i znaw­cą cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go i śpie­wu kor­sy­kań­skie­go. Był on rów­nież redak­to­rem naczel­nym ser­wi­su Domi​ni​ka​nie​.pl w latach 2015–2016 oraz kie­ro­wał zespo­łem budu­ją­cym domi­ni­kań­skie stro­ny internetowe.

Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi reko­lek­cji są: Wspól­no­ta Pan AMA, Sala Na Górze, Scho­la Mariac­ka i Chry­stus W Sta­rym Mieście

Wyda­rze­nie na face­bo­oku — weź  w nim udział

Nagra­nie z pierw­sze­go dnia reko­lek­cji — 07.04.2019
Kaza­nie — 08.04.2019
Kon­fe­ren­cja — 08.04.2019\
Kaza­nie — 09.04.2019
Kon­fe­ren­cja — 09.04.2019
Kaza­nie — 10.04.2019
Kon­fe­ren­cja — 10.04.2019
Kaza­nie — 11.04.2019